Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ SÁU – DUY NIỆM

KPCTD PHẨM THỨ SÁU – DUY NIỆM

PHẨM THỨ SÁU DUY NIỆM
1- PHẬT ĐỘ VUA PHẤT DA SA

Khi Phật còn tại thế, vua Phất-da-sa và vua Bình-sa là bạn thân, vua Phất-da-sa không biết Phật pháp. Một hôm, vua Phất-da-sa cho lấy bảy báu chê thành hoa gởi tặng vua Bình-sa, vua Bình-sa được hoa báu đem dâng lên Phật, bạch :
– Vua Phất-da-sa với con là bạn thân, cho con hoa này, nay con đem dâng Thế Tôn, nguyện cho tâm ý ông ấy được khai tỏ, thấy Phật nghe pháp cùng chúng Tăng, con phải lấy vật chi để đáp lại kia.

Phật bảo vua Bình-sa :

– Đại vương hãy viết Kinh Thập Nhị Nhân Duyên, đáp lại cho vua kia, vua kia được Kinh, tâm ắt tin hiểu.

Vua Bình-sa liền viết Kinh gởi, lại đồng thời biên thư : “Ông lấy hoa báu tặng tôi, nay tôi dùng tướng hoa pháp đáp lại ông, để ông rõ nghĩa sâu xa sự quả báo, và để ông tụng tập mà được cùng đồng đạo vị”.

Vua Phất-da-sa được Kinh, liền đọc suy xét, hiểu rõ chỗ sâu xa, lòng tin thuần thục, bùi ngùi than : “Đạo hóa rất chơn, diệu nghĩa tinh tường, tâm an nước thịnh, ngũ dục là nguồn gốc của sầu lo mê mờ nhiều kiếp, nay mới tỉnh ngộ, xem lại dòng đờỉ trôi qua, không thể an vui !”

Than xong, vua liền nhóm họp quần thần, giao nước cho Thái tử, tự cạo tóc làm Sa-môn, đắp y mang bát đến nhà anh thợ đồ gốm, ở ngoài thành xin ngủ nhờ trong lò, định sáng ngày vào thành khất thực, ăn xong mới đến chỗ Phật nghe pháp và thọ giới. Phật dùng thần túc, biết mạng vua Phất-da-sa sáng mai lúc gần giờ ăn là chết, vua từ xa đến không được thấy Phật nghe pháp, Ngài rất thương xót. Lúc ấy, Thế Tôn hóa ra một vị Sa-môn, đi đến nhà anh thợ gốm xin nghỉ nhờ, anh thợ gốm nói : “Ớ đây có một vị Sa-môn tại lò kia, có thể đến đó cùng nghỉ”. Hóa Sa-môn bèn lấy cỏ vào lò trải ngồi đôi diện vua Phất-da-sa và hỏi vua Phất-da-sa rằng : “ông từ đâu lại ? Thầy ông là ai ? Có nhân duyên gì làm Sa-môn ? Gặp Phật chưa ?”.
Phất-da-sa đáp :
– Tôi chưa thây Phật, tôi chỉ đọc Kinh Thập Nhị Nhân Duyên, bèn làm Sa-môn, sáng ngày vào thành khất thực xong mới đến gặp Phật.
Hóa Sa-môn nói :
– Mạng người mỏng manh, sớm tối vô thường biến chuyển, nội đêm nay còn không hẹn kỳ, phải quán thân do tứ đại tạo hợp thành, hay tan hoại, đều trở về gốc của nọ, tư duy như thế yên lặng không tưởng, phải chuyên nhớ “Tam Bảo”, bố” thí giới đức rộng lớn, hiểu lẽ vô thường gặp Phật không dễ. Đừng nghĩ đến ngày mai, gieo giống tư tưởng vô ích.
Hóa Sa-môn liền nói bài kệ :
Phù nhơn đắc thiện lợi
Nãi lai tự quy Phật
Thị cố đương trú dạ
Thường niệm Phật, Pháp, Chúng.
Kỷ tri tự giác ý
Thi vi Phật đệ tử
Thường đương trú dạ niệm
Phật dữ Pháp cập Chúng.
Niệm thân niệm phi thường
Niệm giới bố thí đức
Không, bất nguyện, vô tướng
Trú dạ không niệm thị.
Dịch :

Luận người được thiện lợi
Bèn đến quy y Phật
Thế nên phải ngày đếm
Thường nghĩ Phật, Pháp, Tăng.
Đã biết ý tự giác
Ấy là đệ tử Phật
Thường nghĩ nhớ ngày đêm
Phật với Pháp cùng Tăng.
Nghĩ thấu thường vô thường
Nghĩ giới bố thí đức
Không, chẳng nguyện, vô tướng
Ngàỵ đêm phải nghĩ thế.
Lúc Hóa Sa-môn trong lò gốm nói chỗ cốt yếu của lẽ vô thường cho Phất-da-sa nghe, vua Phất-da-sa tư duy ý định liền chứng đạo quả A-na-hàm. Phật đã rõ biết, liền hiện lại nguyên hình, nhan mạo sáng rỡ, tưởng hảo rõ ràng. Vua Phất-da-sa hốt nhiên mừng rỡ cúi đầu làm lễ.

Phật nói thêm :
-Vô thường sắp đến chớ nên sợ.
Phất-da-sa bạch :
– Xin vâng lời dạy của Thế Tôn !
Nói xong, Phật từ biệt ra đi. Sáng hôm sau gần đến giờ ăn, vua Phất-da-sa vào thành, nẻo đường gần cửa thành, gặp con trâu vừa sanh, vì ham con chém vua Phất-da-sa thủng bụng chết thần thức Ngài liền sanh cõi trời A-na-hàm.

Phật sai các đệ tử cùng nhau xây tháp cho Phất-da-sa và dạy : “Đối với tội căn nên cẩn thận vậy”.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *