Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI HAI – HOA HƯƠNG

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI HAI – HOA HƯƠNG

PHẨM THỨ MƯỜI HAI HOA HƯƠNG
1- PHẬT ĐỘ NĂM TRĂM CÔ GÁI GIÒNG BÀ LA MÔN

Lúc Phật còn tại thế, trong biển hướng Đông Nam nước Xá-vệ có một hòn đảo, trên đảo ấy có loại cây mùi bông rất thơm, thật là thanh khiết, gần đảo lại có 500 cô gái giòng Bà-la-môn phụng thờ dị đạo, ý rất tinh tấn mà không biết có Phật pháp.
Một hôm, các cô ấy tự bảo nhau: Tôi và các chị bẩm thọ thân nữ, từ nhỏ đến già vì phải ba việc nên không được tự do, mạng lại ngắn ngủi, thân huyễn hóa, cuốì cùng phải chết. Chẳng bằng cùng nhau lên trên đảo có cây hoa thơm, hái lấy hoa, tinh tấn gìn giữ trai giới cùng nhau thành tâm cầu nguyện Phạm Thiên (giáng xuống) mong sanh về cõi ấy, sống lâu chẳng chết lại được tự tại không bị trói buộc, khỏi các tội, không kẻ nghịch và sầu lo. Nói xong liền cùng nhau trai giới, sắm đủ các đồ lễ cúng, lên đảo hái hoa thơm cúng Phạm Thiên, một lòng giữ trai giới nguyện phụng thờ Tiên thần.
Khi ấy, Đức Thế Tôn biết các cô này tuy là kẻ tục, nhưng trai giới tâm lại tinh tấn có thể độ được, liền cùng các đệ tử lớn, Bồ-tát, Trời Rồng, Quỷ, Thần bay lên hư không, đến trên đảo ngồi trên cội cây, các cô rất vui mừng nói : Phạm Thiên giáng xuống, chúng ta được như sở nguyện.
Lúc đó, có vị Trời bảo các cô: Đấng ây chẳng phải Phạm Thiên, chính là vị cả ba cõi đều tôn kính, đức hiệu là Phật, độ người vô lượng. Khi ấy, các cô đến trước Phật cúi đầu làm lễ bạch : – Chúng con nhiều nghiệp cấu, nay làm thân người nữ, mong cầu xa lìa buộc ràng, nguyện sanh về Phạm Thiên.
Phật bảo :
– Các con được lợi lành như sở nguyện, trong đời có hai việc phải trả rõ ràng : Làm lành được phước, làm dữ mắc họa, cõi thế bị khổ, cõi trời được vui, hữu vi bị phiền não, vô vi được tịch tịnh, nên phải chọn lựa giữ lấy điều chơn.
Lành thay ! Các con có trí sáng. Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ :
Thục năng trạch địa
Xả giảm thủ thiên
Thùy thuyết pháp cú
Như trạch thiện hoa
Học giả trạch địa
Xả giảm thủ thiên
Thiện thuyết pháp cú
Năng tải đức hoa
Tri thế phôi dụ
Huyễn pháp hốt hữu
Đoạn mơ hoa phu
Bất hiện tử sanh
Kiến thân như mạt
Huyễn pháp tự nhiên
Đoạn ma hoa phu
Bất hiện sanh tử.

Ai biết chọn đất
Bỏ gương mộ trời
Ai nói câu pháp
Như chọn hoa tốt
Người trí chọn đất
Bỏ gương mộ trời
Khéo nói câu pháp
Hái được hoa đức
Biết đời như huyễn
Pháp huyễn thoạt có
Đoạn ma hoa nở
Không còn sống chết?
Thấy thân như bọt
Pháp huyễn tự nhiên
Đoạn ma hoa hiện
Không còn sống chết.
Lúc ấy, các cô nghe kệ Phật nói : Nguyện học chơn đạo làm Tỳ-kheo-ni, tóc trên đầu tự rụng đầy đủ y pháp, tư duy tịch định, liền chứng đạo quả A-la-hán.
Ngài A-nan thấy thế liền bạch Phật : Nay các cô gái này, chẳng biết có công đức gì lại khiến Đức Thế Tôn thân đến độ, một khi mới vừa nghe pháp, xuất gia liền đắc đạo ?
Phật bảo A-nan : Xưa lúc Phật Ca Diếp ra đời, có đại Trưởng giả của tiền vô số, phu nhân thế nữ gồm năm trăm người, tính ông rất ghen ác, cửa thường đóng luôn, phu nhân và thế nữ muốn đến yết kiến Phật nhưng trót không được.
Một hôm, vua mời các đại thần vào điện hội yến trọn cả ngày; nhân đó, phu nhân và các thế nữ thấy Trưởng giả bận đi dự hội, bèn cùng nhau đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ Phật xong ngồi nghe Ngài giảng Kinh.
Khi nghe xong cùng phát nguyện : Khiến chúng tôi đời đời chớ cùng người ác gặp nhau nữa, nguyện sanh nơi nào thường cùng gặp Thánh nhơn đạo đức. Nghe đời sau có Phật hiệu là Thích Ca Văn, nguyện cùng gặp nhau xuất gia học đạo, vâng theo lời Ngài dạy.
Phật bảo : A-nan ! Phu nhân cùng thế nữ 500 người thuở ấy, nay là 500 Tỳ-kheo-ni này, bởi lời nguyện tha thiết nay mới được độ, thê nên Thế Tôn đến độ chúng vậy.
Phật nói Kinh này rồi, chư Tỳ-kheo nghe Phật nói đều hoan hỷ.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *