Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

Nói xong, vua đích thân chỉ huy bốn bộ binh đập phá chùa Kê Tước. Trong chùa có hai con sư tử đá bỗng nhiên gầm rống chấn động mặt đất. Vua hoảng sợ lui binh chạy về thành. Nhân dân chứng kiến cảnh tượng ấy, đứng chật đường khóc than. Vua càng phẫn nộ, nhưng không dám xông vào, liền ép binh tướng giả làm người bị hại đến khuyến dụ, kêu gọi bảy chúng tập họp đầy đủ và hỏi:
– Nên phá chùa, hay phá nhà?
Mọi người đều nói:
– Xin đừng phá cả hai, nếu bất đắc dĩ thì phá nhà mà thôi!
Nghe xong vua càng phẫn nộ nói:
– Tại sao không thể?
Nói xong, liền ra lệnh giết hại tất cả, không luận già, trẻ máu chảy thành sông. Sau đó vua phá hoại hơn tám trăm ngôi chùa tháp. Các thiện nam tín nữ kêu than, buồn khóc thảm não. Vua liền bắt họ, giam cầm, tra tấn. Năm trăm vị a-la-hán lánh đến Nam sơn mới thoát. Khe núi này hỉểm trở nên binh lính không thể đến. Vua sợ không thể diệt trừ tận gốc, liền treo thưởng cho nhân dân trong nước: ‘Nếu ai bắt được một sa-môn, sẽ được thưởng ba nghìn đồng tỉền’.
Bây giờ, có a-la-hán tên Quân-đồ-bát-thán được Phật phó chúc lưu truyền kinh điển ở đời. Ngài vận thần thông biến hóa ra vô lượng người, bắt vô lượng tì-kheo đem đến nhận tiền thưởng. Tất cả kho lẫm của vua đều cạn sạch, vua càng tức giận. A-la-hán Quân-đồ-bát-thán liền hiện thân nhập Diệt tận định. Vua đích thân gia hình, nhưng nhờ sức định nên a-la-hán không hề bị thương tổn.
Vua lại ra lệnh thiêu đốt đài kinh, lửa vừa bén, bồ-tát Di-lặc dùng thần lực đón kinh luật của Ta cất nơi cung trời Đâu-suất. Phất-sa-mật-đa-la lại phá tháp thờ xá-lợi thân và răng Phật. Thần giữ tháp nói thần Trùng Hành:
– Trước đây ngươi muốn lấy con gái ta, nhưng ta không chấp nhận Nếu hôm nay ngươi thệ nguyện hộ pháp thì ta sẽ gả con gái cho, nhưng phải hàng phục được vua này!
Nghe vậy thần Trùng Hành vui mừng, liền nhấc ngọn núi lớn đè chết vua và bốn binh chúng. Con cháu của vương gia cũng không ai sống sót.
Sau đó, vua khác lên ngôi tính tình hiền thiện. Bồ-tát Di-lặc biến ra ba trăm đồng tử bay xuống nhân gian để cầu Phật đạo, theo năm trăm a-la-hán thụ học giáo pháp. Từ đó, nam nữ trong nước đến cầu xin xuất gia ngày càng đông. A-la-hán Quân-đồ-bát-thán vận thần thông lên trời mang kinh luật trở lại nhân gian. Bấy giờ, tì-kheo Tổng Văn bàn bạc với các vị a-la-hán và quốc vương phân chia kinh luật của Ta, xây nhiều đài cao tôn trí để người cầu học đến gạn hỏi”.
Vương Huyền Sách hành truyện ghi: “Đạt-ma-sư trụ trì chùa Bồ-đề nước Ma-già-đà hỏi sứ giả nhà Hán mới biết được Phật pháp thịnh hành ở nơi ấy, nên nói:
– Phật pháp hưng thịnh khắp nơi!
Thuở xưa có Già-yết vương nằm mộng thấy biển lớn, ở giữa nước đục, , bốn phía lại trong, liền thỉnh Phật Ca-diếp giải thích. Đức Phật dạy:
– Thời mạt pháp của Phật Thích-ca, tại Thiên Trúc không còn Phật pháp, do đó nước ở giữa thì đục; Phật pháp được lưu truyền khắp bốn phương, nên nước bốn phía thì trong”.
* Lời bàn
Từ khi truyền về phương đông đến nay, Phật pháp tại nước Chấn-đán đã ba phen bị các vua ác hủy diệt. Thứ nhất, Hách Liên Bột Bột nước Hạ đánh phá Trường An, giết tăng chúng. Thứ hai, Thái Vũ đế đời Bắc Ngụy nghe lời Thôi Hạo tiêu diệt Tam bảo, về sau vua hối cải, Thôi Hạo bị gia tội ngũ hình. Thứ ba, Chu Vũ đế ra lệnh tăng ni phải hoàn tục. Ba vị vua này vì hủy diệt Phật pháp, nên đều không giữ được ngôi vị lâu dài, thân bị bệnh ghẻ lở. Sau khi chết đọa vào địa ngục. Có người chết sống lại kể rằng thấy những vua ấy ở trong địa ngục chịu khổ. Như trong biệt truyện và Minh bảo kí đã thuật rõ.
Có bài tụng:
Thánh tích ẩn rồi hiện
Theo người mà hưng suy
Chí thành liền cảm ứng
Không tin khó cảm thương.
Mong giữ tâm kính học
Giáo pháp trùm chân tông
Người mê mờ lí này
Thật khó được giải thoát.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *