Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

Từ phương xa đi đến
Trụ trì vốn tự an
Sống nhàn, liền cho phép
Thấy tì-kheo phương xa
Hiện sắc mặt không vui
Họ bỏ đi nơi khác
Vì thế lòng vui thích.
Thường ôm lòng sân giận
Kiêu căng và tự đại
Mong cầu không biết chán
Buông lung theo thế tục.
Mãi tạo các việc ác
Không muốn tụng kinh điển
Suốt ngày vui ca hát
Tối đến ngủ say sưa.
Như thế cùng tụ họp
Nói không hợp lí kinh
Chỉ bàn việc quan huyện
Hành sự theo thế tục.
Giả sử có người học
Được mọi người cúng dường
Mong muôn được xuất gia
Nói học pháp tì-kheo,
Nhưng hành không đúng pháp
Chỉ nghĩ đến lợi dưỡng
Tuổi đạo còn non kém
Mà nuôi nhiều đệ tử.
Trong tâm thường loạn động
Sở học không thấu đáo
Cũng chẳng giữ giới luật
Rơi vào đường tà kiến.
Buông lung không hổ thẹn
Không tu tập uy nghi
Cũng không ưa pháp hội
Đam mê theo lợi dưỡng.
Tranh cãi mãi với nhau
Liền kết thành cừu oán
Các ma và quyến thuộc
Nhân đây có cơ hội.
Trời, người, rồng, quỉ thần
Muốn đến nghe kinh giáo
Ngưỡng vọng chờ nghe giới
Nhưng chỉ nghe tranh tụng.
Trời người tức giận bảo
Chẳng xứng hạnh tì-kheo
Qua lại cùng bàn bạc
Phật pháp sắp diệt tận.
Chúng ta bỏ sự vui
Muốn đến đây thụ pháp
Nhưng không nghe chính pháp
Chẳng thà ta bỏ đi.
Những quỉ thần uy đức
Tâm mến thích Phật pháp
Không quan tâm tì-kheo
Cũng không ủng hộ họ.
Bấy giờ ác quỉ thần
Hung bạo và độc hại
Hút tinh khí tì-kheo
Khiến mạng sống chấm dứt.
Lại có các tì-kheo
Trộm cắp không hổ thẹn
Biếng nhác lòng thâm độc
Như thế đời tương lai
Trái lại được cung kính.
Có tì-kheo hiền nhân
Đầy đủ lòng hổ thẹn
Vào đời chính pháp diệt
Lại không có chỗ nương.
Thí như vua sư tử
Nằm chết ở trong rừng
Chó sói và chằn cáo
Không dám đến ăn thịt.
Nhưng trùng từ trong thân
Cứ thế ăn sư tử
Ngày đêm cùng rúc rỉa
Hủy diệt thân thể nó.
Chính pháp tại thế gian
Hoàn toàn không tự diệt
Nhưng vì có tượng pháp
Nên chính pháp mới diệt.
Giống như thuyền trên biển
Tham chở nặng nên chìm
Phật pháp cũng như vậy
Vì lợi dưỡng mà diệt.
Các tì-kheo gặp nạn
Như người mất song thân
Ngày nay cuối thời mạt
Chính pháp Phật diệt tận.
Từ nay trở về sau
Không còn ai thuyết kinh
Pháp luật và cấm giới
Phải từ đâu để nghe.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *