Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

PUCL QUYỂN 98 – CHƯƠNG PHÁP DIỆT

3. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt đang cỡi xe voi, xe ngựa đều xuống xe dừng lại bên đường, năm vóc sát đất thỉnh sa-môn bước qua.
4. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt thường trải tóc ở trên đường thỉnh sa-môn đạp trên đó mà qua.
5. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt thường cung kính thỉnh các sa-môn đến nhà cúng dường.
6. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt thấy các vị sa-môn, luôn dốc lòng cung kính quét đất, dọn dẹp sạch sẽ, cởi áo đẹp trải lên rồi mời sa-môn ngồi.
7. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt thường cởi áo để lau bụi trên chân của Tì-kheo.
8. Nếu người nữ không xuất gia, các đàn việt thường xỏa tóc quét bụi trên chân tì-kheo.
9. Nếu người nữ không xuất gia, oai đức của sa-môn tỏa sáng hơn mặt trời, mặt trăng; ngoại đạo đâu có thể nhìn thẳng vào đầu sa-môn.
10. Nếu người nữ không xuất gia, chính pháp của Phật sẽ trụ thế cả nghìn năm. Nhưng nay giảm đi năm trăm năm, trong khoảng một trăm năm đầu có người được giải thoát kiên cố, một trăm năm kế có người được định kiên cố, một trăm năm tiếp có người được giới kiên cố, một trăm năm nữa có người đa văn kiên cố và một trăm năm sau có người bố thí kiên cố.
Trong một trăm năm đầu
Được giải thoát kiên cố
An trụ ở trong đây
Đều thấu hiểu văn nghĩa.
Đến trăm năm thứ hai
Đạt được định kiên cố
Lại trăm năm thứ ba
Giữ giới không hủy phạm.
Đến trăm năm thứ tư
Có người được đa văn
Trong trăm năm thứ năm
Có người hay bố thí.
Từ đây pháp Như Lai
Giảm dần trong từng niệm
Như bánh xe lăn chuyển,
Sẽ có lúc phải dừng.
Sở dĩ chính pháp diệt
Đều do lỗi A-nan
Thỉnh cầu đấng Điều Ngự
Cho người nữ xuất gia.
Chỉnh pháp đáng trụ thế
Trọn đủ một nghìn năm,
Nay giảm mất năm trăm
Ngoài ra đều như trước.
Thế nên năm trăm năm
Chính pháp trụ thế gian
Giải thoát, định, trì giới
Đa văn và bố thí.
98.5. BÁT CỦA PHẬT
Kinh Liên Hoa Diện ghi: “Phật bảo A-nan! Vào đời vị lai, tại nước Kế-tân sẽ có đại pháp hội. Sau khi năm vị thiên tử như Kim-tì-la v.v… diệt độ, sẽ có đệ tử của ngoại đạo Phú-lan-na tên Liên Hoa Diện thông minh trí tuệ, thân màu vàng ròng. Người đại ngu si này đã từng cúng dường bốn vị a-la-hán. Nhưng lúc cúng dường ông ta nguyện: ‘Tôi nguyện đời sau sẽ phá hoại Phật pháp’.
Nhờ phúc cúng dường các vị a-la-hán, nên đời đời ông ta được thân tượng tốt đẹp. Thân cuối cùng ông ta làm vua tên là Mị-chi-hạt-la-câu-la, là người phá diệt pháp của Ta. Người đại ngu si này đập vỡ bình bát Ta, do đó phải đọa vào đại địa ngục A-tì. Sau khi người đại ngu si này mạng chung, sẽ có bảy thiên tử lần lượt xả thân sinh vào nước Kế-tân, phục hưng lại chính pháp của Như Lai, thiết đại hội cúng dường.
Này A-nan! Do bát Ta bị phá vỡ, nên đệ tử Ta dần dần nhiễm ô giới hạnh thanh tịnh, thích làm những việc bất thiện, người có trí tuệ đều diệt độ. Bấy giờ các quốc vương không tuân theo vương pháp, nhân dân trong nước ấy phần nhiều làm mười điều bất thiện. Do tạo những ác nghiệp nên năm loại thức ăn, sữa, dầu, muối, đường, mật ở cõi Diêm-phù đề mất vị ngon. Vì bát Phật bị vỡ nên các đệ tử mang đến phương bắc. Bấy giờ, các chúng sinh ở phương bắc thấy bát của Phật vỡ, bèn thiết đại trai hội cúng dường, nhân đây có rất nhiều người phát tâm Tam thừa. Nhờ thiện căn của chúng sinh chiêu cảm, nên bát của Ta tự nhiên trở lại nguyên vẹn như trước.
Sau đó không lâu, bát của Ta ẩn mất ở Diêm-phù-đề và xuất hiện tại cung của long vương Sa-già-la. Lúc bát ẩn mất, cõi Diêm-phù-đề bảy ngày bảy đêm đều tối đen, ánh sáng của mặt trời mặt trăng biến mất; mặt đất chấn động, trời người đều khóc lớn, nước mắt tuôn như mưa, giới luật của Như Lai cũng mất. Ma vương thấy giới luật đã hủy diệt, vô cùng vui mừng, liên xúi chúng sinh tạo nhiều việc àc, do đó đời sau phải đọạ vào địa ngục A-tỳ.
Bấy giờ, long vương Sa-già-la thấy bát của Ta, liền thiết trai hội cúng dường bảy ngày, cung kính lễ bái đi nhiễu quanh bát theo bên phải. Nhân đây cũng có rất người phát tâm Tam thừa. Thế rồi, bình bát Ta lại ẩn mất ở long cung và xuất hiện ở cung trời Tứ Thiên Vương. Tứ thiên vương cũng thiết đại trai cúng dường, tất cả chúng trời đều phát tâm Tam thừa. Qua bảy ngày tại cung trời Tứ Thiên Vương, bát của ta lại ẩn mất và xuất hiện ở cõi trời Tam Thập Tam, mẹ của Phật là Ma-da-phu nhân thấy bình bát của Phật lòng sầu khổ như bị tên bắn vào tim, không chịu đựng nổi, lăn lộn trên đất như khúc gỗ tròn, than thở:
– Như Lai vào niết-bàn, thật đau khổ thay! Tu-già-đà diệt độ sao nhanh quá vậy! Con mắt của thế gian đã diệt, cây bồ-đề đã gãy, núi Tu-di Phật đã sụp đổ, ngọn đèn Phật đã tắt, dòng suối pháp đã khô cạn, mặt trời ma vô thường đã làm héo khô hoa sen Phật!
Bấy giờ, phu nhân bưng bát và nói với thiên chúng:
– Đây là bát mà Như Lai thường thụ dụng, nay bát đã đến đây!
Khi ấy, trời Đế Thích thiết đại trai hội cúng dường bảy ngày, bảy đêm. Nhân đây có rất nhiều người phát tâm Tam thừa. Hết bảy ngày, bát lại ẩn mất ở cõi trời Tam Thập Tam rồi xuất hiện ở cõi trời Diệm-ma. Vua trời Diêm-ma thấy bát của Phật, cũng thiết đại trai hội cúng dường bảy ngày bảy đêm, nhân đây có rất nhiều người phát tâm Tam thừa. Hết bảy ngày ở trời Diệm-ma, bát lại ẩn mất và xuất hiện ở cõi trời Đâu-suất-đà. Vua trời Đâu-suất-đà thấy bát của Phật cũng bày biện đủ loại phẩm vật cúng dường bảy ngày bảy đêm. Hết bảy ngày ở trời Đâu-suất-đà, bát lại ẩn mất rồi xuất hiện ở cõi trời Hóa Lạc. Vua trời Hóa Lạc thấy bát của Phật, cũng bày biện đủ loại phẩm vật cúng dường bảy ngày bảy đêm. Nhân đây có rất nhiều chư thiên phát tâm Tam thừa. Bấy giờ thiên vương bưng bát Phật và nói kệ:
Hi hữu, Đại đạo sư!
Vì thương xót chúng sình
Vì lợi ích chúng sinh
Khiến bát đến nơi này.
Phật bảo A-nan:
2 Cõi Diêm-phù-đề này và mười phương khác, cho đến cung của long vương Sa-già-la, đều có bát và xá-lợi của Phật. Như vậy bát và xá-lợi của Ta ở đời vị lai sẽ ẩn mất nơi cõi đất này, xuyên thẳng qua tám vạn do-tuần rồi trụ nơi lớp kim cương. Đến đời vị lai, khi thọ mạng các chúng sinh tám vạn bốn nghìn tuổi, đức Di-lặc Như Lai sẽ ra đời. Âm thanh của vị ấy như tiếng trống của cõi trời Đại Phạm, như tiếng ca-lăng-già. Bấy giờ, bát và xá-lợi của ta từ lớp kim cương vọt lên, hiện ra ở cõi Diêm-phù-đề, trụ trong hư không chỗ Đức Phật Di-lặc. Cả hai đều phóng ánh sáng năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Ánh sáng ấy chiếu soi đến tất cả cõi trời, và phát ra lời kệ:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *