Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ấm như bóng dê đen, hoặc như đêm tối. Người tạo nghiệp thiện thì màu sắc của thân trung ấm sáng như áo trắng, hoặc như ánh sáng trong đêm tối”.
Luận Câu-xá ghi: “Thân trung ấm này đầy đủ năm căn, các thứ kim cương… cũng không thể ngăn ngại được. Như có con ếnh ương thụ sinh ở trong lớp kim cương dưới núi Tu-di. Thân trung ấm thuộc sắc chất vi tế, kim cương không thể ngăn ngại nó, chỉ người có thiên nhãn mới thấy được việc này”.
Lại nêu lên việc đã nghe được để chứng minh. Từng nghe có người nói: “Nung thanh sắt nóng, phá vỡ ra thì thấy con trùng”.
* Môn thứ ba: Thụ mạng dài ngắn.
Luận Câu-xá ghi: “Nếu thân trung ấm chưa xác định thụ sinh vào nơi nào thì đều có thể sinh vào loài khác của cõi ấy. Như loài trâu giao phối vào mùa hạ, loài chó thì mùa thu, loài gấu thì mùa đông, ngựa thì mùa xuân, còn các loài khác như chồn… không theo mùa. Lẽ ra chúng sinh ấy thụ sinh vào loài trâu, nhưng không trúng mùa hạ thì sẽ sinh vào loài chồn, lẽ ra thụ sinh vào loài chó mà không trúng mùa thu thì sẽ sinh vào loài chồn”.
Các luận sư Câu-xá có bốn cách giải thích:
1. Lúc mới chết thì thân trung ấm liền thụ sinh.
2. Qua bốn mươi chín ngày mà vẫn còn mang thân trung ấm, thì không hạn cuộc thời gian.
3. Trong vòng bốn mươi chín ngày, nếu nhân duyên thụ sinh chưa đủ thì thân trung ấm phải chết đi sống lại nhiều lần, không hạn cuộc thời gian.
4. Thân trung ấm theo duyên mà thụ sinh, cho đến trải qua nhiều kiếp thụ sinh, thân trung ấm vẫn không chết”.
5. Luận Du-gỉà ghi: “Nếu thân trung ấm chưa đủ duyên lập tức thụ sinh, nó sống tối đa là bảy ngày, sau đó chết đi sống lại, cho đến hết bốn mươi chín ngày. Từ đây trở về sau, thân trung ấm nhất định được duyên thụ sinh”.
* Môn thứ tư: Sức thần thông nhanh hoặc chậm.
Luận Câu-xá ghi: “Thân trung ấm này đi trên hư không. Khi người chết, nếu thân trung ấm muốn thụ sinh ở vô số thế giới, chỉ trong thoáng chốc liền đến. Trong khi thần thông của hàng Nhị thừa chưa vượt khỏi một thế giới, thân trung ấm đã vượt ra ngoài vô lượng thế giới. Do nghiệp lực quyết định, nên dù sức thần thông của Đức Phật cũng không thể ngăn nó thụ sinh hoặc khiến nó thụ sinh vào các đường khác”.
Nói thân trung ấm nhanh hơn thần thông, đó là nói thần thông của hàng Nhị thừa và phàm phu.
Luận Tỳ-bà-sa ghi: “ Nói thần thông nhanh hơn thân trung ấm, đó là nói thần thông của Đức Phật”.
* Môn thứ năm: Thân trung ấm thấy nhau không đồng.
Luận Câu-xá ghi: “Nếu thân trung ấm cùng sinh vào một cõi thì nhất định sẽ thấy nhau. Nếu người có thiên nhãn thanh tịnh, do tu pháp tứ đế mà chứng được Đạo loại trí, thì sẽ thấy chỗ thụ sinh của thân trung ấm. Nếu là thiên nhãn do phúc báo mà có được thì không thấy, vì sắc chất của thân trung ấm rất vi tế”.
Tát-bà-đa bộ chủ trương: Nếu thân trung ấm cùng thụ sình trong cõi người thì sẽ thấy nhau. Điều này là chắc chắn. Nhưng nó không thấy được thân trung ấm ở cõi khác. Nếu người tu tập mà có thiên nhãn thuộc Đạo loại trí, thì có thể thấy thân trung ấm. Còn thiên nhãn do phúc báo mà có thì không thể thấy được thân trung ấm, vì nó vi tế hơn loại sắc chất khác.
Chính lượng bộ chủ trương: Thân trung ấm ở cõi trời đều thấy được thân trung ấm của năm đường. Thân trung ấm ở cõi người thì thấy được thân trung ấm bốn đường dưới, trừ thân trung ấm cõi trời. Cứ như thế, lần lượt trừ các cõi cao hơn, cho đến thân trung ấm của địa ngục, không thấy thân trung ấm của bốn cõi trên, chỉ thấy thân trung ấm ở địa ngục mà thôi.
* Môn thứ sáu: Thân trung ấm có lớn nhỏ.
Luận Câu-xá ghi: “Thân trung ấm như đứa trẻ sáu bảy tuổi, nhưng hiểu biết lanh lợi. Thân trung ấm của bồ-tát giống như vị thiếu niên khỏe mạnh, đầy đủ các tướng lớn nhỏ. Thế nên, tuy mang thân trung ấm, nhưng khi vào thai thì ánh sáng chiếu khắp vạn câu-chi cõi Diêm-phù-đề”.
Nhà lớn là quán trọ,
Mang nghiệp ắt bị lôi,
Hộp ngọc không nhìn đến,
Đài vàng cũng chẳng cần!
Lời hiếu vang xa tít,
Bóng la trên thân tùng,
Đâu thể giữ mười niệm,
Chỉ chạy theo bốn duyên,
Ao thuật tạo muôn trạng,
Khéo biến thành nhiều thân,
Người ngu tranh nhân ngã,
Ai chẳng thế, là hiền
Người mê nghi càng chặt,
Kẻ trí biết huyễn thân,
Thân sơ không nhất định
Nhọc gì, khóc trời xanh.
97.5. CẢM ỨNG
97.5.1. Đời Hán, Điền Vô Nhất: Tháng tư niên hiệu Kiến Bình thứ tư (3BC) đời vua Ai Đế nhà Hán, tại Sơn Dương có một cô gái tên Điền Vô Nhất mang thai. Đến tháng thứ hai nghe tiếng em bé khóc trong bụng. Sau khi sinh ra, người mẹ không chịu nuôi nấng lại đem chôn ngoài bờ ruộng. Ba ngày sau, có người đi ngang qua nghe tiếng em bé khóc. Người mẹ biết được liền đến đào lên đem con về nuôi.
97.5.2. Đời Hán, con gái của Quảng Mục: Tháng hai niên hiệu Nguyên Thỉ thứ nhất (1) đời Binh Đế nhà Hán, con gái của Quảng Mục ở Sóc Phương bỗng nhiên bị bệnh chết, tẩm liệm đã sáu ngày. Bỗng nhiên cô ta đẩy nắp quan tài bước ra và nói:
– Tôi thấy người chồng đã chết bảo: “Nàng mới hai mươi bảy tuổi không đáng chết!”.
Thái thú Đàm nghe việc ấy liền nói: “Cực âm là dương, đó là điềm kẻ thấp hèn làm người tôn quí”, về sau, Vương Mãn soán ngôi.
97.5.3 Đời Hán, Lý Yêu: Khoảng niên hiệu Kiến An (196-220) đời Hán, Lý Yêu bị chết, mười bốn ngày sau thì sống lại, nhưng những lời ông ta nói đều như quỉ thần. Khoảng niên hiệu Sơ Bình (190-194) đời Hiến đế, một thiếu phụ họ Hoàn ở Trường Sa bị chết. Hơn một tháng sau, mẹ của cô ta nghe trong quan tài có tiếng động, liền mở ra thì cô ta sống lại”.
97.5.4. Đời Hán, Sử Hủ: Ông tự Uy Minh, người Khảo Thành, Trần Lưu. Thời niên thiếu ông bị bệnh, lúc sắp lâm chung nói với mẹ:
– Con chết sẽ sống lại! Vì thế khi chôn con, mẹ hãy cắm cây gậy trúc trên mộ. Nếu cây gậy tự nhổ lên thì mẹ hãy đến quật mộ.
Đên khi Sử Hủ chết, bà cũng cắm một cây trúc như lời con dặn. Bảy ngày sau bà đến xem, quả nhiên cây gậy trúc tự nhổ lên, bà liền cho người quật mộ thì thấy ông đã sống lại, liền đến giếng tắm gội xong thì bình phục như trước.
Sau đó, ông cùng người láng giềng chèo thuyền đến Hạ Phi bán những chiếc cày, nhưng không ai mua, có ý muốn trở về nhà, nên nói với người bạn:
– Tôi muốn trở về nhà một lúc !
Người bạn không tin nói:
-Đường xa cả nghìn dặm sao có thể về nhanh được?
Đáp: Một đêm tôi sẽ trở lại!
Người bạn không tin, bèn viết thư về nhà và cần thư phúc đáp với đầy đủ tin tức để làm minh chứng.
Quả thật chỉ trong một đêm Khảo Thành trở về, đồng thời có cả thư phúc đáp đầy đủ tin tức.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *