Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

– Tại sao hôm nay ta mất đứa con yêu quí nhất.
Bấy giờ, Đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ:
Lúc bấy giờ đại vương
Từ chỗ ngồi đứng dậy
Dùng nước vẩy phu nhân
Một hồi lâu mới tỉnh
Bà giữ lòng an định
Lại hỏi nhỏ đai vương
Hômm nay con của thiếp
Còn sống hay đã chệ?
Vua đáp lời phu nhân:
Ta đã sai tất cả
Đại thần và quân lính
Đi đến khắp các nơi
Kiếm tìm con yêu quí
Nàng nay nên ạn tâm
Lòng chớ quá đau buồn
An ủi phu nhân rồi
Vua chuẩn bị xa giá
Cùng phu nhân xuất cung.
Lúc bấy giờ đại vương
Đã ra khỏi thành rồi
Vì tìm con yêu quí
Vua nhìn khắp mọi nơi
Lòng sầu não, tán loạn
Chẳng biết con ở đâu.
Sau đổ thấy từ xa
Có một người chạy đến
Tâu với vua thế này:
Xin vua chớ lo buồn
Các con ngài vẫn sống
Không bao lâu sẽ về
Để cho vua gặp mặt
Lát sau vua lại thấy
Một đại thần chạy đến
Vội vã tâu với vua:
Thưa đại vương nên biết
Một vương tử đã chết
Hai vương tử tuy còn
Nhưng sầu khổ, tiều tụy.
Vị vương tử thứ ba
Thấy hổ mẹ mới sinh
Bị đói khát bảy ngày
Sợ lại ăn thịt còn
Vương tử khởi tâm bi
Và phát nguyện rộng lớn
Sẽ độ khắp chúng sinh
Cho đến đời vị lai
Chứng đắc quả bồ-đề.
Thế là vị vương tử
Liền leo lên chỗ cao
Gieo mình trước hổ đói,
Hổ bị đói bức bách
Liền đến ăn vương tử
Máu thịt đều hết sạch
Chỉ còn những khúc xương
Nằm vung vãi trên đất.
Lúc bấy giờ đại vương
Nghe đại thần tâu xong
Tâm thần lại mê muội
Bất tỉnh ngã trên đất,
Như lửa dữ sầu não
Thiêu đốt khắp thân thể
Các đại thần, quyến thuộc
Cũng đều giống như thế.
Họ dùng nước vẩy vua
Một hồi lâu mới tỉnh,
Lại ngồi dậy huơ tay
Kêu trời rồi gào khóc
Lại có đại thần đến
Tâu với nhà vua rằng:
Thần gặp hai vương tử
Trong một khu rừng kia
Đang đau buồn, khổ não
Khóc gào thật thảm thiết
Tâm loạn ý mịt mờ
Mê ngất nằm trên đất
Thần liền tìm nước lạnh
Một hồi lâu mới tỉnh.
Vua lại than thở rằng:
Đứa con nhỏ ta quí
Mà bị quỉ vô thường
Âm thầm đến cướp mất
Hai vương tử tuy còn
Mà bị lửa sầu não
Thiêu đốt chẳng biết gì
Hoặc do những điều này
Mà đoạn dứt mạng căn.
Nay ta phải gấp rút
Vào trong khu rừng kia
Để đón các vương tử
Nhanh trở về hoàng cung.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ỌUYỂN 97 Quyển này có một chương Tống chung. 97. CHƯƠNG TỐNG CHUNG 97.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *