Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

Tì nữ lại kể: Thấy phu nhân gặp cha mình, được cha khuyên bảo. Lại nói mình được một sa-môn dạy tụng kinh để hồi hướng công đức này giúp phu nhân thoát cảnh địa ngục, sinh lên cõi trời. Thế rồi tì nữ ngồi ngay ngắn, tụng kinh cho mọi người trong gia đình nghe, mỗi chữ mỗi câu đều bằng tiếng Phạn, âm điệu rõ ràng thanh thoát làm mọi người ưa thích. Nhờ vậy, người lớn kẻ nhỏ trong gia đình biết được sự ứng nghiệm của thiện ác mà họ chưa từng nghe. Các con của phu nhân gieo mình xuống đất gào khóc thảm thiết, hơn cả lúc phu nhân mới qua đời. Người tăng kẻ tục và hàng quan lại nghe sự việc này, đều phát tâm kính tin Tam bảo, giữ gìn trai giới.
Niên hiệu Lân Đức thứ nhất (664), có bốn sa-môn từ Tây Vực sang Trung Quốc hiến cúng một viên xá-lợi đỉnh đầu của Phật. Nhân lúc thân quyến của phu nhân là tướng quân Tiết Nhân Quỹ thiết trai cúng dường, mọi người đều đến đông đủ. Bấy giờ các vị quan luận bàn với nhau:
– Tuy tì nữ Nhuận Ngọc tụng kinh tiếng Phạn, nhưng chúng ta không thể hiểu và phân biệt đúng sai! Nên phải cố nài thỉnh bốn sa-môn ấy đến phủ tướng quân thụ trai.
Sau đó cho gọi tì nữ Nhuận Ngọc đến, nhưng họ không kể với bốn thầy sa-môn chuyện cô học được kinh này ở địa ngục mà chỉ nói:
– Chúng tôi nghĩ chỉ có sa-môn mới tụng được ba bộ kinh này, nhưng nghe cô tì nữ này cũng tụng được. Nay muốn thử xem có đúng như vậy không!
Nói xong, liền bảo Nhuận Ngọc đến trước bốn vị tăng tụng kinh. Nhuận Ngọc vừa tụng xong kinh Kim cang Bảt-nhã, bốn vị tăng đều đứng dậy chắp tay khen ngợi cho là việc kì lạ chưa từng có, tự nghĩ tại sao người Hán lại tụng được như thế! Khi cô tụng bộ Dược Sư và Pháp hoa xong, bốn vị tăng càng thêm vui mừng, tôn kính cô như bậc thầy, rồi dịch ba bộ kinh này ra tiếng Trung Quốc và hỏi:
– Vì sao cô gái này biết tụng kinh và âm điệu hay đến thế! Văn từ tao nhã, chính xác không sai lầm. Ở Tây Vực, người tụng giỏi cũng không sánh bằng, phải là người phi phàm mới tụng được như thế!
Lúc này các vị quan mới kể hết sự thật. Nghe vây, bốn vị tăng đều rơi lệ, nghĩ: “Nếu chẳng nhờ oai lực của Phật thầm gia hộ thì đâu thể tụng được như thế!”. Quan lại và dân chúng thấy chư tăng Tây Vực xúc động như vậy, họ càng kính tin Phật pháp, không dám khinh thường. Chứng kiến sự việc, tướng quân tâu lên vua. Nghe xong, hoàng đế liền sắc lệnh cho các quan:
– Thật đã biết có sự âm thầm gia hộ của Phật, pháp và thánh chúng, như thế thì ai mà không tin!
Trăm quan bái tạ, vui mừng nghe được điều chưa từng nghe, tất cả đều tâu:
– Bởi nhờ phúc lớn, ân sâu của Tam bảo che chở chúng sinh, chúng thần ngu muội đâu thể lượng biết! Thánh phàm đều được lợi ích, há không tin được sao?

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *