Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

4. Bảo vệ, giúp đỡ những người làm việc lợi ích.
– Bồ-tát lại có bốn hạnh vô yểm túc (VYT là mong cầu không biết đủ) đầy đủ trí tuệ:
1. Đa văn vô yểm túc.
2. Thuyết pháp vô yểm túc.
3. Tu tuệ vô yểm túc.
4. Tu trí vô yểm túc”.
Kinh Hoa nghiêm ghi: “Đức Phật dạy:
– Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười điều chưa từng sai lệch thời gian:
1. Tất cả chư Phật thành tựu quả vị Đẳng chính giác chưa từng sai thời.
2. Tất cả thiện căn, nghiệp báo của chư Phật chưa từng sai thời.
3. Tất cả chư Phật thụ kí cho hàng bồ-tát chưa từng sai thời.
4. Tất cả chư Phật tùy sự mong cầu của chúng sinh mà thị hiện thần thông chưa từng sai thời.
5. Tất cả chư Phật hiện thân Như Lai chưa sai thời.
6. Tất cả chư Phật đều thực hành pháp xả chưa từng sai thời.
7. Tất cả chư Phật vào thành ấp, tụ lạc chưa từng sai thời.
8. Tất cả chư Phật nhiếp thủ những chúng sinh vui vẻ chưa từng sai thời.
9. Tất cả chư Phật không buông bỏ những chúng sinh khó giáo hóa, điều phục họ chưa từng sai thời.
10. Tất cả chư Phật thị hiện thần thông tự tại không thể nghĩ bàn chưa từng sai thời”.
Có bài tụng:,
Tam đồ thật gian nan
Lục độ làm nền tảng
Thí, giới, nhẫn, tinh tấn,
Thiền, trí độ kẻ mê
Tứ đẳng thường chiếu soi
Tam học luôn đau đáu
Như thế mới lợi ích.
Tất cả tạo từ tâm
Nhiễm tịnh do thức biến
Lấy bỏ cũng bởi ta
Giải thoát, hết lầm mê
Dứt vọng, an vui hiện
Lục tế che đã lâu
Bát chính mở thông đạt
Phúc trí đều cảm hiển
Lí lượng thảy dung thông.
85.6.4. Cảm ứng
85.6.4.1. Đời Tấn, miếu thần ở Đình Hồ: ở Dương châu, cạnh bờ sông có miếu Đình Hồ. Vị thần miếu này vô cùng hung bạo. Bấy giờ, có tăng Pháp Tạng rất giỏi chú thuật, có thể hàng phục tà ma, yêu quái. Có một vị tăng trẻ theo Pháp Tạng học chú thuật. Vài năm sau, khi việc học đã thành tựu, vị tăng cũng có khả năng trừ tà ma như thầy mình. Vì thế, vị tăng trẻ đến miếu Đình Hồ tụng chú hàng phục ác thần. Đêm đó, vừa thấy thần xuất hiện, vị tiểu tăng sợ quá mà chết. Hay tin đệ tử chết, Pháp Tạng rất tức giận, đêm ấy liền đến miếu thần tụng chú. Nhưng khi thần miếu xuất hiện, Pháp Tạng cũng chết.
Lúc ấy, có vị tăng tên Hải Thường, trú cùng chùa với thầy trò Pháp Tạng chuyên trì kinh Bát-nhã, nghe hai thầy trò Pháp Tạng chết, liền đến miếu thần tụng kinh Kim cương Bát-nhã. Đến giữa đêm, sư nghe tiếng gió hú rất lớn. Chốc lát, một quái vật xuất hiện, to lớn sừng sững thật đáng sợ, răng dài và bén nhọn, mắt sáng như điện chớp, biến hóa thiên hình vạn trạng không thể kể xiết. Sư vẫn ngồi ngay thẳng nhất tâm tụng kinh, điềm nhiên không chút lo sợ. Thần liền trở lại nguyên hình, thâu thần lực, đến trước sư, quì gối sát đất, chắp tay cung kính nghe kinh. Tụng kinh xong, sư hỏi thần:
– Đàn việt là thần gì? Lúc mới đến ta thấy ông rất hung dữ, sau đó lại ôn hòa vậy?
Thần đáp:
– Đệ tử là thần ở miếu này. Do tạo nhiều ác nghiệp nên phải chịu quả báo như vầy, nhưng đệ tử rất kính tin người tụng kinh!
Sư lại hỏi;
– Nêu biết kính tin Tam bảo, sao thần lại đánh chết hai vị tăng kia?
Thần đáp:
– Hai vị tăng ấy chết là vì không thụ trì kinh điển Đại thừa, tụng chú mà tâm sân giận. Thấy đệ tử đến, họ xông đến chửi mắng, tụng ác chú muốn hàng phục đệ tử, nhưng đệ tử không khuất phục. Vì thấy hình tướng hung dữ của đệ tử, hai vị tăng ấy sợ quá mà chết, chẳng phải đệ tử cố ý giết hại!
Đạo tục lân cận thấy hai vị tăng trước bị chết, nghĩ rằng sư cũng bị hại như vậy. Nên sáng hôm sau, họ kéo nhau đến xem, thấy sư vẫn bình an, dung mạo vui tươi, đều ngạc nhiên, tranh nhau hỏi nguyên do, sư kể lại tất cả sự việc.
Đây quả thật là nhờ oai lực của kinh Kim cương Bát-nhã. Lời Phật dạy không bao giờ hư dối, nhân đây mọi người đều phát tâm thụ trì kinh này.
85.6.4.2. Đời Ngụy, sa-môn Thích Chí Trạm: Sư ở chùa Hàm Thảo, núi Nhân Đầu, Thái Nhạc, người huyện Sơn Trang, Tề châu.
Sư là đệ tử hàng tăng tôn của ngài Pháp Lãng tính tình thuần hậu, hiểu biết mọi việc nhưng ít nói Sư xuất gia ở chùa Hàm Thảo, chùa này dọ ngài Cầu-na-bạt-ma thời Tống xây dựng. Sư đến gần muôn thú nhưng không làm chúng kinh sợ. Sư chuyên tâm trì tụng kinh Pháp hoa vấ lấy đây làm sự nghiệp tu tập,
Lúc sư sắp viên tịch, sa-môn Bảo chí tâu Lương Vũ đế:
– Tại huyện Sơn Trang phía bắc, có vị tăng ở chùa Hàm Thảo là thánh nhân đã chứng quà Tu-đà-hoàn, hôm nay sẽ nhập niết-bàn.
Nghe vậy, đạo tục khắp kinh độ Lạc Dương đều từ xa hướng về đỉnh lễ. Sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, hai bàn tay mỗi bên duỗi ra một ngón. Có vị tăng ở Thiên Trúc giải thích: “Nếu là thánh nhân
chứng Nhị quả thì mỗi bên duỗi hai ngón, sư chỉ duỗi một, nhất định là chỉ chứng Sơ quả”. Đồ chúng an táng sư tại núi Nhận Đầu và xây tháp phụng thờ, chim muông cầm thú không đến vấy bẩn, hiện tháp vẫn còn.
Ở Ung châu cũng có vị tăng chuyên tâm trì tụng kinh: Pháp hoa ẩn cự trong núi Bạch Lộc, cảm đến đồng tử ứng hiện mang vật phẩm đến cúng dường.
Lúc viên tịch, nhục thân vị tặng đươc ạn táng nơi sườn núi. Trải qua nhiều năm, toàn bộ thi hài vị tăng đều mục nát, chỉ cái lưỡi là vẫn còn nguyên vẹn.
vào đời Vũ Thành Đế (561 – 562) nhà Bắc Tề, tại vùng Khám sơn phía đông Tinh Châu có người phát hiện một khảnh đất màu vàng nhạt, khác với đất quanh đó. Người ấy liền đào lên thì thấy một vật hình dạng giống miệng người, bên trong có cái lưỡi đỏ hồng tươi nhuận, liền đem sự việc tâu lên vua. Vua hỏi khắp chúng tăng, nhưng không ai biết. Lúc đó sa-môn Đại thống pháp sư thưa:
– Thưa bệ hạ, đó là nhờ cộng đức trì tụng kinh Pháp hoa nên sáu căn chẳng hoại. Nếu người chuyên tâm trì tụng đến ngàn biến thì nhất định sẽ cảm được điềm lành này!
Nghe vậy, vua liền sắc lệnh cho quan. Trung quân xá nhân Cao Trân: “Khanh là người kính tin Phật Pháp, hãy đến xem xét. Nếu quả có việc linh dị đó thì nên – dời đến an trí nơi thanh tịnh, thiết trai cúng dường!”
Cao Trân phụng mệnh, đến nơi thỉnh tất cả các sa-môn chuyên trì kinh Pháp hoạ, mỗi vị bưng một lư hương, thanh tịnh nhiễu quanh và chú nguyện:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *