Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

Đây là nhân ác hạnh.
Rượu là gốc phóng dật,
Không uống, ngăn đường ác
Có được tâm tin ưa,
Dứt tham, hành bố thí
Thù-la nghe Phật dạy,
Được rất nhiều lợi ích
Ý em cũng không khác.
Sao còn muốn hủy giới?
Nói qua cho anh rõ,
Thà bỏ nghìn mạng sống,
Không trái lời Phật dạy.
Thà để thân khô gầy,
Quyết không uống rượu này.
Giả sử hủy phạm giới,
Được sống trăm nghìn năm,
Chẳng bằng giữ giới cấm,
Mà phải chết lúc này.
Biết chắc bệnh sẽ lành,
Em vẫn quyết không uống,
Huống nay chưa biết rõ,
Bệnh lành hay không lành.
Lòng quyết định như thế,
Tâm sinh đại hoan hỷ,
Liền thấy được chân đế,
Bệnh tật thảy tiêu trừ”.
Chỉ người có trí tuệ, mới nhàm chán thế gian, chuyên tâm tu đạo. Tuy thụ trì đầy đủ giới, bên trong vẫn hành trì định, tuệ. Người này, tuy không biểu hiện tướng trì giới, nhưng lời nói hàm chứa đức chân thật.
Kinh Hoa nghiêm ghi: “Thế nào là giới lìa tà mạng? Đó là bồ-tát không biểu hiện tướng trì giới thanh tịnh để mong người khác biết. Bên trong không có thật đức mà hiện tướng thật đức. Bồ-tát trì tịnh giới chỉ một lòng cầu pháp, đó là mục đích cứu cánh.
Thế nào là giới không khởi tâm? Đó là bồ-tát không tự cho minh là cao quí mà tự nói: ‘Ta là người trĩ giới’. Khi thấy người phạm giới cũng không trách mắng làm cho họ xúc não mà chỉ tự mình chuyên tâm giữ giới thanh tịnh. Như thế chắc chắn sẽ được quả thù thắng không nên nghi ngờ”.
Kinh Bồ-tát tạng ghi: “Đức Phật dạy:
Này Xá-lợi tử! Ông phải biết đại bồ-tạt nhờ hành trì thi-la ba-la-mật, nên được mười thi-la thanh tịnh:
1. Không bao giờ làm tổn hại chúng sinh.
2. Không cướp đoạt tài vật của người khác.
3. Không khởi tâm nhiễm trước đối với thê thiếp của người khác.
4. Không nói dối chúng sinh.
5. Không nói lời li gián, chung sống hòa thuận, không trái nghịch người thân.
6. Không nói lời thô ác đối với chúng sinh, do đó hay nhẫn được những lời ác của người khác.
7. Không nói lời thêu dệt, chỉ nói lời chân thật.
8. Không tham, vì không tham cầu những vật của người khác.
9. Không sân, vì hay nhẫn được những lời hủy nhục thô ác.
10. Không tà kiến, vì không kính thờ thần tiên và quỉ thần.
Kinh Đại bào tích ghi: “Người trì giới thập thiện, có năm lợi ích:
1. Hàng phục được các hạnh ác.
2. Thường phát khởi tâm lành.
3. Ngăn ngừa các phiền não.
4. Thành tựu tâm thanh tịnh.
5. Tăng trưởng giới.
Nếu người khéo tu hạnh không phóng dật, thì tám vạn bốn nghìn cho đến vô lượng giới phẩm đều hàm chứa trong thập thiện giới”.
Kinh Nguyệt đăng tam-muội ghi: “Đức Phật dạy:
– Nếu bồ-tát trì giới thanh tịnh, thì có được mười lợi ích:
1. Đầy đủ Nhất thiết trí.
2. Học theo những điều chư Phật đã học.
3. Người trí không ghét bỏ.
4. Không mât thệ nguyện.
5. An trụ trong các hạnh.
6. Thoát khỏi sinh tử. 7. Mến mộ niết-bàn.
8. Được tâm tự tại.
9. Được tam-muội thù thắng.
10. Đầy đủ tín tài”.
Lục độ tập kinh ghi: “Lại có bốn cách trì giới đây đủ trí tuệ:
1. Trì giới mà thường giảng pháp.
2. Trì giới mà siêng năng cầu pháp.
3. Trì giới mà thấu hiểu giáo pháp.
4. Trì giới thường hồi hướng quả vị Bồ-đề”.
85.2.3. Dẫn chứng
Luận Đại trang nghiêm ghi: “Lúc trước, ta từng nghe có các tì-kheo cùng với cầc thương nhân vào biển tìm châu báu. Vừa ra giữa biển thì thuyền bị hỏng. Bấy giờ, một tì-kheo trẻ may mắn gặp được một mảnh ván, còn tì-kheo thượng tọa vì không có gì bám víu nên sắp bị chìm. Trong lúc ấy, tì-kheo thượng tọa rất lo lắng vì sợ dòng nước cuốn trôi, liền nói với tì-kheo trẻ:
– Con không nhớ Đức Phật đã chế giới cần phải cung kính bậc thượng tọa sao? Nay con có được tấm ván thì nên đưa cho thầy!
Nghe vậy, tì-kheo trẻ liền suy nghĩ: ‘Đức Thế Tôn quả thật có dạy như thế, những gì có lợi lạc nên dâng cho thượng tọa’, rồi lại nghĩ tiếp: ‘Nếu nhường tấm ván này cho vị thượng tọa thì mình sẽ bị chết chìm. Sóng biển cuộn cuộn, rất hung dữ, mạng sống của mình khó bảo toàn. Vả lại, mình còn trẻ tuổi, chỉ mới xuất gia, chưa đắc đạo quả, đây là điều mình lo buồn nhất. Nay mình bỏ thân này để cứu thượng tọa thật là đúng lúc’. Suy nghĩ rồi tì-kheo trẻ liền nói kệ ràng:
Ta phải tự cứu mình,
Hay vầng theo lời Phật Được công đức vô lượng,
Danh vang khắp mười phương.
Thân này rất thấp hèn,
Sao lại trái Thánh giáo?
Ta đã thụ giới Phật,
Dầu chết vẫn giữ gìn.
Vĩ vâng lời Phật dạy,
Dâng ván, bỏ thân mạng,

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *