Home / KINH - LUẬN / Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát / QUYỂN HẠ / KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG – QUYỂN HẠ

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG – QUYỂN HẠ

Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ.
Trời, người lợi ích sự không ngằn “
Hoặc Rồng, hoặc Thần cùng nam nữ
Báo tận sẽ sa vào đường dữ,
Chí tâm quy mạng Đại sĩ thân,
Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ.
– Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha,
Huynh đệ chị em kẻ ruột rà,
Lớn khôn nghĩ đến đều không biết,
Nẻo dữ đường lành ở đâu là ?
Hoặc vẽ, hoặc tô Đại sĩ hình,
Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành,
Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu.
Bồ Tát hiện thân đến bên mình,
Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào,
Dầu sa ác thú cũng ra mau,
Nếu được không lui lòng kính ngưỡng.
Thánh ký, Bồ Tát vuốt đầu trao.
– Bồ đề Vô thượng muốn tu hành,
Mong ra ba cõi khỏi tử sanh,
Người này đã phát lòng bi lớn
Trước nên chiêm lễ Đại sĩ hình.
Nghe tên, quy y Đấng trọn lành,
Cúng dường cung kính phát lòng thành,
Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chưởng đặng
Bao nhiều mong ước sớm viên thành.
– Có kẻ phát tâm tụng Kinh sách
Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách
Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn
Đọc rồi quên rồi luôn sót mất.
Người này nghiệp chướng nó làm mê
Học Đại thừa Kinh khó mọi bề,
Y phục, ăn uống, các ngọa cụ,
Cúng dường Địa Tạng ‘với hương hoa.
Dùng chén nước trong bày trước tượng,
Cách một ngày đêm bưng lấy uống
Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân
Rượu, thịt, tà dâm cùng dối luống.
Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh,
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh,
Chiêm bao thấy rõ Tôn dung hiện
Thức rồi, liền đặng trí khôn lanh.
Đại thừa Kinh giáo nghe qua tai,
Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai,
Chính nhờ Đại sĩ oai thần lớn
Thầm giúp người kia có huệ tài.
Chúng sanh nghèo khổ lại Ốm đau,
Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau
Ngủ mê mộng mị không an giấc,
Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào!
Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài,
Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay
Nhẫn đến chiêm bao đều an cả,
Quỷ Thần phò hộ, của dư xài.
Muốn qua sông biển, đến nứi rừng,
Cầm thú độc nguy, giặc đón đường,
Ác Thần, ác Quỷ, mưa gió dữ
Nhiều nỗi gian nan khốn không lường,
Sắp sửa ra đi đối trước tượng
Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng
Núi rừng biển cả có vào trong
Ác tai tiêu sạch thường an sướng.
Quán Âm lóng nghé Ta nói rõ
Địa Tạng vô lương oai thần đó,
Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi
Rộng tuyên Đại sĩ đầy sức nọ !
Như người nghe đến Địa Tạng danh,
Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành,
Hương hoa, ăn uống, dâng y phục,
Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành.
Nếu hay đem công hồi pháp giới,
Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi,
Quán Âm nên biết gắng tuyên bày,
Truyền khắp hằng sa nhiều nước cõi!
dặn Dò Cứu Độ nhơn thiên

PHẨM THỨ MƯỜI BA

1) ĐỨC PHẬT GIAO PHÓ – Lúc dó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng :
“Địa Tạng ! Địa Tạng ! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn.
Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng.
Này Địa Tạng ! Địa Tạng ! Ông nên nhớ hôm nay Ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn .có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng Trời, Rồng, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏỉ ba cõi, mà giao phó cho ông.
Ông chớ để các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phảỉ bị đọa lạc vào địa ngục ngũ Vô Gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư!
Này Địa Tạng ! Tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tàm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng.
Cũng vì lẽ đó, nên Ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *