Home / KINH - LUẬN / Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát / QUYỂN THƯỢNG / KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – QUYỂN THƯỢNG

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – QUYỂN THƯỢNG

BÀI TỰA
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ :

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tặng Bổ Tát Ma ha tát.
Lạy Đức Từ Bi đại Giáo chủ !
“Địa” là dày chắc – “Tạng” chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số khôn lường
Lành tất, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế ?
Phật rằng : Địa Tạng đến Thiên đường !
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao sế kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa. ngục cứu toàn chúng sanh,
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm phù!
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thạnh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bổ Tát Ma ha tát. (câu cuối đọc 3 lần)
NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền,
Duyên khởi đài sáng chóỉ
Trùm đến vô biên cõi
Xông khắp các chúng sanh
Đều phát Bồ đề tâm
Xa lìạ những nghiệp vọng
Trọn nên đạo Vô thượng.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)
BÀI VẪN PHÁT NGUYỆN
Lạy Đấng Tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện rộng
Thọ trì Kinh Địa Tạng. ;
Trên đền bôn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm,
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
BÀI KỆ KHAI KINH
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam mô U minh Giáo chủ hoằng nguyện độ sanh
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)

THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI
PHẨM THỨ NHỨT

1/ PHẬT HIỆN THẦN THÔNG – Ta nghe như thế này : Một thuở nọ, tại cụng trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh mẫu mà thuyết pháp :,(1)
Lúc đó, bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng :
– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức “đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn” để điều phục chúng sanh cang cường làm cho chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”.
Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn.
Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là : vừng mây sáng rỡ đầy dủ, vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại Bát nhã, vừng mây sáng rỡ đại Tam muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán… Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu.
Như là tiếng Bố thí độ, tiếng Trì giới độ, tiếng Nhẫn nhục độ, tiếng Tinh tấn độ, tiếng Thiền định độ, tiếng Bát nhã độ, tiếng Từ bi, tiếng Hỷ xả, tiếng Giải thoát, tiếng Vô lậu, tiếng Trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng Đại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn.
2) TRỜI, RỒNG HỘI HỌP – Khi Đức
Phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nới cung trời Đao Lợi.
Như là : Trời Tứ Thiên vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Suất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, Trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vộ Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng xứ. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, cùng các chúng Quỷ, Thần đều đến hội họp.
Lại có những vị Thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như : Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ, Thần chủ ngày, Thần chủ đêm, Thần hư không, Thần trên trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ… Các vị Thần như thế đều đến hội họp.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *