BÀI TỰA VỀ VĂN “MƯỜI PHƯƠNG”

có công đức lành ở đời). 7. Hạ phẩm thượng sanh. 8. Hạ phẩm trung sanh. 9. Hạ phẩm hạ sanh (3 phẩm này thuộc về hạng người tạo ác nghiệp).
Cứ nơi chín phẩm trên đây, thời thấy rằng từ bậc Đại thừa Bồ Tát, Nhị thừa Thánh nhơn, người lành tốt trong đời cho đến kẻ tạo ác nghiệp, phạm ngũ nghịch thập ác v.v… mà có gia công niệm Phật, thời đều được vãng sanh về cõi Cực Lạc cả (trừ người hủy báng Tam Bảo).
Đức Phật A Di Đà sẵn đức từ bi nguyện lực, dùng chín phẩm liên hoa báu để chờ tiếp dẫn chúng sanh nào muốn sanh về nước của Ngài; nên trong văn nói :
Sen vàng chín phẩm sẵn dành.
Oai lực linh thông của Phật vô cùng, đức lành của Phật vô cực. Trí quang chiếu phá sự mê tối của chúng sanh khắp mười phương, đó là “oai lực”. Chúng sanh niệm Phật, thời liền hộ niệm giữ gìn cho được an ổn không thối không thất, và hiện vô lượng thân đến khắp vô lượng thế giới để tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc. Đây là “linh thông”
Tâm của Phật không phút nào quên chúng sanh, như cha mẹ hiền nhớ còn thương con. Lại không công đức nào mà Phật không hoàn mãn đây là “đức lành”. Như Tiểu Bổn Kinh nói: “Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nghe nói đến Đức Phật. A Di Đà rồi hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, chấp trì danh hiệu nhứt tâm bất loạn. Người này đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng hiện ra nơi trước, người lúc chết tâm hồn không điên đảo, liền đặng vãng sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà”. Kinh Lăng Nghiêm có câu : “Các Đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ cọn”. Lại có câu : “Người nào niệm danh hiệu Phật, thời hào quang của Phật chiếu đến người đó, làm cho. các sự tai vạ tà ma, quỷ quái không đến gần được”.
Oai lực linh thông của Phật vô cùng, đức dày của Phật lại vô cực nên văn nói:
Oai linh đức cả đã dành vô biên.
Từ đây nhẫn lên là giải một đoạn 4 câu kệ về phần tán thán công đức của Phật:
Mười phương chư Phật ba đời.
Di Đà bậc nhứt chẳng rời quần sanh.
Sen vàng chín phẩm sẵn dành.
Oai linh đức cả đã dành vô biên.
Đã rõ nơi Đức Phật A Di Đà có vô lương công đức thù thắng, nếu không quy y với Phật còn quy y với ai. Quy y là đem cả thân mạng mình nương nơi Phật, gởi nơi Phật, giao phó cho Phật. Lại dùng lòng chí thành mà quy y. Trong văn nói:
Nay con dâng tấm lòng thiền (thành) quy y với Phật…
Từ thuở trước đến ngày nay, vì say mê nên đã lỡ lầm gây tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Ngày nay nhờ nghe Kinh thấy Phật mà tĩnh ngộ, đã biết tự xét ăn nán, nên cũng mau mau dùng lòng chí thành mà sám hối tội lỗi, nghĩa là ăn năn tội trước, chừa cải lỗi sau. Nên trong vãn nói :
Sám liền tội căn.
Nay tự suy lấy ta. – Trong những đời đã qua, chắc có lẽ ta cũng đã có tu tạo ít nhiều phước lành chớ chẳng không, vì nếu không có phước lành thời quyết hẳn là không dược sanh làm người, vì loài người thuộc về thiện đạo trong lục đạo. Lại trong Kinh nói : gặp được Phật pháp là điều rất khó. Rất khó mà nay ta được nghe, thời chắc chắn ta đã có càn lành sẵn rồi, dầu có nhưng vì ta mê muội nên cách đời mà quên di. Lại trong đời này, những ngày qua, hiện tại nay, và sau này, thời ta đã có làm lành, hiện tu tập và sẽ vun trồng cội phước. Dầu thế song còn thuộc hạng phàm phu, phiền não, nghiệp chướng đầy dẫy, thời làm lành đâu dám chắc là thiệt lành, làm phước đâu dám tự hào là thiệt phước, chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới có thể nhận thiệt mà thôi, nên trong văn nói: Phước lành con có chi chăng ?
Nương phước mà ở mãi nơi Ta Bà, thời chỉ được hưởng sự vui tạm bợ, hết phước tất phải khổ, huống trong vòng luân hồi, từ say mê càng vào mê, hễ mê thời đễ gây nghiệp, đâu bằng đem công đức hồi hướng cầu vãng sanh Cực Lạc thế giới ở Tây phương, để được hưởng sự vui thanh tịnh và bảo đảm giải thoát, đây văn nói :
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây.
Từ đây trở lên là giải về bốn câu kệ quy y, sám hốì và hồi hướng:
Nay con dâng tấm lòng thiền (thành)
Quy y với Phật, sám liền tội căn.
Phước lành con có chi chăng ?
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây.
Pháp lữ đề huề, thân cận thiện hữu, là điều cần thiết mà từ Đức Phật đến chư Tổ đều luôn luôn nhắc nhở. Cùng dạy bảo cho nhau, những sự nghĩa chơn chánh, những lý thú thâm huyền. Cùng nhau đồng hành Pháp sự, đồng tu Tịnh nghiệp. Cùng nhau tùy hỷ khi đắc ích, khuyên răn lúc sái lười., mến nhau như ruột thịt, coi nhau như tay chân. Vì thế nên chẳng phải chỉ nghĩ riêng về phần mình, mà tâm tâm niệm niệm không quên mong mỏi cho thiện hữu, cũng như trông cầu chữ tự mình, sớm đặng kết thành ứng nghiệm lành trên đường tu tập : chính là nguyện bạn cùng mình, trong ngày hiện tại nơi đời sống này, hoặc lúc thiền quán, hoặc lúc mộng mơ, cảm cách đến Phật, đến Thánh chúng, đến Cực Lạc, mà được thấy kim thân của Đức Phật, hoặc thấy hào quang, hoặc thấy liên hoa, hoặc thần du cõi Cực Lạc v.v… để cho lòng tin thêm kiên cố, nguyện hành càng tiến triển. Nên trong văn nói:
Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành.
Có nhân tất có quả. Nhân là tu tịnh nghiệp : niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc. Quả là khi mãn báo thân trược uế này được thác chất liên hoa nơi ao báu ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Trước ngày lâm chung, nguyện Đức Phật tin cho biết rõ ngày giờ, để vững lòng chờ đợi. Đến lúc lâm chung, xin Đức Phật y bổn nguyện lực, hiện thân vàng cùng cảnh Thánh cho mình dược thấy, nói pháp cho mình được nghe. Đã được thấy Phật, nghe pháp rồi, thời chánh niệm càng tinh tấn, bội hơn ngày thường. Nên văn nói :
Biết giờ biết khắc rõ rành.
Lâm chung tạn mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy nghe chánh niệm hơn thường.
Chánh niệm tinh tấn, tâm không mê muội, không điên dảo liền đặng vãng sanh về nước Cực Lạc, thác chất nơi hoa sen thất bảo. Sau khi hoa nở, tâm nhân khai thông đôi mắt thanh tịnh, thấy rõ thân quang minh tướng hảo của Đức Phật, được Phật vì mình mà thuyết pháp mầu, liền ngộ lý Vô sanh, chúng bậc bất thối, thoát hẳn vòng sanh tử luân hồi. Rồi cũng như Đức Phật, dùng thần thông trí lực, vận dung từ bi, hiện thân đến thập phương độ khắp mọi loài chúng sanh, đồng được giải thoát như mình đã được giải thoát. Như trong văn :
Vãng sanh Lạc quôc đồng nương hoa vàng
Hoa nở thấy Phật rõ ràng
Thoát vòng sanh tử, độ an muôn loài.
Từ đây nhẫn lên là giải về 8 câu kệ vì mình vì người mà phát nguyện :
Nguyện cùng với bạn tu đây.
Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành.
Biết giờ biết khắc rõ rành,
Lâm chung tạn mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy, nghe chánh niệm hơn thường,
Vãng sanh Lạc quốc đồng nương hoa vàng
Hoa nở thấy Phật rõ ràng,
Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài.
Muốn sau khi về Cực Lạc được ở phẩm cao, thời phải có hạnh nguyên Đại thừa vì ba phẩm thượng trong chín phẩm chỉ có Đại thừa Bồ Tát mới được dự phần Nên người tu Tịnh độ cần phát “Tứ hoằng thệ nguyện” : Bốn nguyện này là những điều nguyện chung mà tất cả chúng Đại thừa ai cũng phải đủ.
I. Thệ dứt tất cả phiền não, dầu là vô biên như văn nói:
Phiền não vô tận thệ dứt trừ.
II. Nguyện học thông và tu tập tất cả pháp môn Chánh đạo của Đức Phặt truyền dạy, dầu lá vô lương. Như văn nói:
Pháp môn tu học chẳng còn dư.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *