Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN BẢY / QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT” THỨ HAI MƯƠI TÁM

QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT” THỨ HAI MƯƠI TÁM

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ BẢY

Diệu Âm hạnh khắp, thành trước nên sau, hoằng dương kinh này, toàn nhờ công tổng trì. Tà ma ngoại đạo theo hơi gió lánh xa, đạo chơn thường lưu thông, muôn pháp đều viên dung.
Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) (0 1
Pháp Hoa Hải hội Đức Phật thân tuyên, ba châu chín dụ nghĩa kín mầu, bảy cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời, xướng tụng lợi người, trời.
Nam-mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật, Chư Đại Bồ-tát, Chư Hiền Thánh Tăng. (3 lần) (3c)
1 – Một câu nhiễm tâm thần
Đều giúp đến bờ kia
Nghĩ suy ròng tu tập
Hẳn dùng làm thuyền bè
Tùy hỷ thấy cùng nghe
Thường làm chủ với bạn
Hoặc lấy hay là bỏ
Qua tai đều thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Trọn nhơn đây được thoát.
Nguyện ngày tôi giải thoát
Y báo cùng chánh báo
Thường tuyên kinh mầu này
Một cõi đến một trần
Đều là vì lợi vật
Cúi mong các Đức Phật
Thầm nhờ hộ trợ cho
Tất cả hàng Bồ-tát
Kín giúp sức oai linh
Nơi nơi chưa nói kinh
Đều vi chúng khuyến thỉnh
Phàm chỗ có nói pháp
Đích thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ
Tăng tấn đạo Bồ-đề
Một sắc và một hương
Trọn không hề thối chuyển.
2 – Trời, a-tu-la, dạ-xoa thảy
Đến nghe pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe, đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường dối người đời, sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương pháp ở
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam-mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát. (3 lần) (3 c)

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨ BẨY PHẨM “DIỆU ÂM BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI BỐN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA QUYỂN THỨ BẨY Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *