Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN BẢY / QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BẢY

QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BẢY

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ THỨ HAI MƯƠI BẢY

1- Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: ” Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghì a-tăng-kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri Nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến”.
Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên là Tịnh Đức, có hai người con: một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ-tát, những là: Thí Ba-la-mật, Giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tấn Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật, Trí huệ Ba-la-mật, Phương tiện Ba-la-mật, Từ Bi Hỷ xả, nhẫn đến Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo pháp thảy đều rành rẽ suốt thấu.
Lại đặng các môn tam muội của Bồ-tát: Nhựt tinh tứ tam muội, Tịnh quang tam muội, Tịnh sắc tam muội, Tịnh chiếu minh tam muội, Trường trang nghiêm tam muội, Đại oai đức tạng tam muội, ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt.
2 – Lức đó, Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói Kinh Pháp Hoa này.
Bấy giờ, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: “Mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu, gần gũi cúng dường, lễ lạy”.
Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời, người mà nói Kinh Pháp Hoa, nên phải nghe và tin nhận.
Mẹ bảo con rằng: “Cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà-la-môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi”.
Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ: “Chúng con là Pháp Vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này”.
Mẹ bảo con rằng: “Các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa, nếu cha con đặng thấy lòng ắt thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật”.
3 – Lúc ấy, hai người con thương cha nên bay lên hư không, cao bằng bảy cây đa-la, hiện các món thần biến. Ở trong hư không đi, đứng, ngồỉ, nằm; trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất; vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu.
Bấy giờ, cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng đặng chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: “Thầy các con là ai, con là đệ tử của ai?”.
Hai ngưòi con thưa rằng: “Đại vương! Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia, nay đương ngồi trên pháp tòa, dưới cây Bồ-đề bằng bảy báu, ở trong tất cả chúng trời, người thế gian rộng nói Kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con, con là đệ tử”.
Cha nói với con rằng: “Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi”. Khi đó, hai người con từ trong hư không xuống, đến chỗ của mẹ chắp tay thưa mẹ rằng: “Phụ vương nay đã tỉn hiểu, có thể kham phát được tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo”.
Lúc đó, hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa mẹ:
Mong mẹ cho các con
Xuất gia làm Sa-môn
Các Phật rất khó gặp
Chúng con theo Phật học
Như hoa ưu-đàm-bát
Gặp Phật lại khó hơn
Khỏi các nạn cũng khó
Mong cho con xuất gia.
Mẹ liền bảo con rằng: “Cho các con xuất gia. Vì sao? Vì Phật khó gặp vậy”.
4 – Bấy giờ, hai người con thưa cha mẹ rằng: Lành thay, cha mẹ! Xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường.
Vì sao? Vì Phật khó gặp đặng, như hoa linh thoại, như rùa một mắt gặp bông cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con đặng xuất gia.
Vì sao? Vì các Đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có.
5 – Lúc đó, nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thảy đều có thể kham thọ trì Kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ-tát từ lâu đã thông đạt nơi “Pháp Hoa tam muội”. Tịnh Tạng Bồ-tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp, thông đạt môn “Ly chư ác thú tam muội”, vì muốn làm cho tát cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy.
Phu nhơn của vua đặng môn “Chư Phật tập tam muội”, hay biết đặng tạng pháp bí mật của các Đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện, khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu, ưa mến Phật pháp.
6 – Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần, quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhơn cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua, cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía.
Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp, chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng. Vua rất vui đẹp.
Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhơn mở chuỗi chơn châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ, để rải trên Đức Phật, chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báu bốn trụ, trong đài có giường báu lớn trải trăm nghìn muôn thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn.
7 – Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng: Thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhứt.
Bấy giờ, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng: “Các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước Ta đó chăng?
vị vua này ở trong pháp Ta làm Tỳ-kheo, siêng ròng tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ đặng làm Phật, hiệu Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao vương.
Đức Ta La Thọ vương Phật có vô lượng chúng Bồ-tát và vô lượng Thanh văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế”.
8 – Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhơn, hai người con và các quyến thuộc, ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh.
Vua xuất gia rồi, trong tám muôn bốn nghìn năm thường siêng tinh tấn tu hành Kinh Diệu Pháp Liên Hoa; qua sau lúc đây, đặng môn “Nhứt thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội”.
Liền bay lên hư không, cao bảy cây đa-la mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông bỉến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn, Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước, lợi ích cho con, nên đến sanh vào nhà con”.
Lúc đó, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo vua Diệu TrangNghiêm rằng: “Đúng thế! Đúng thế! Như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trồng cội lành thời đời đời đặng gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Đại vương nên biết! Vị thiện tri thức đó là nhơn duyên lớn, giáo hòa dìu dắt, làm cho đặng thấy Phật, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨ BẨY PHẨM “DIỆU ÂM BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI BỐN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA QUYỂN THỨ BẨY Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *