Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN SÁU / QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BA

QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BA

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ
THỨ HAI MƯƠI BA
1 – Lúc bấy giờ, Ngài Tú vương Hoa Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Dược vương Bồ-tát dạo đi nơi cõi Ta-bà như thế nào? Thế Tôn! Ngài Dược vương Bồ-tát đó, có bao nhiêu nghìn muôn ức na-do-tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn! Nguyện giải nói cho một ít, các hàng trời, rồng, thần, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhơn cùng phi nhơn v.v… và các vị Bồ-tát ở các nước khác đến cùng chúng Thanh văn đây nghe đều vui mừng”.
2 – Lúc đó, Phật bảo Ngài Tú vương Hoa Bồ-tát: về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp về trước, có Phật hiệu Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.
Phật đó có tám mươi ức Đại Bồ-tát, bảy mươi hai hằng hà sa chúng đại Thanh văn. Phật sống lâu bốn muôn hai nghìn kiếp, Bồ-tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la v.v… và với các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên. thòng các phan báu đẹp, bình báu, lò hương, khắp cùng cả nước, bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lằn tên. Các cây báu đó đều có Bồ-tát, Thanh văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có trăm ức chư thiên trổi kỹ nhạc trời, ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường.
3 – Bấy giờ, Đức Phật đó vì Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát cùng chúng Bồ-tát và chúng Thanh văn nói Kinh Pháp Hoa.
Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn hai nghìn năm, đặng “Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội”.
Đặng tam muội đó rồi lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: Ta đặng “Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội” này đều là do sức đặng nghe Kinh Pháp Hoa, ta nay nên cúng dường Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và Kỉnh Pháp Hoa.
Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không rưới bông mạn-đà-la, bông ma-ha mạn-đà-la, cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn, sáu thù hương này giá trị cõi Ta-bà để cúng dường Phật.
Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng: “Ta dầu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường”. Liền uống các chất thơm: chiên đàn, huân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương; lại uống dầu thơm các thứ bông chiêm-bặc v.v… mãn một nghìn hai trăm năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân.
Anh sáng khắp soi cả tám mươi ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Đó là chơn thiệt tinh tấn, gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được.
Giả sử quốc thành thê tử bổ thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử! Đó gọi là món thí thứ nhứt, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp dường các Đức Như Lai vậy”, các Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ-tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm, qua sau lúc đó thân Bồ-tát mới hết.
4 – Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát, làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sanh trong nước của Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức, bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng:
Đại vương nay nên biết,
Tôi kinh hành chốn kia
Tức thời đặng nhứt thiết
Hiện chư thân tam muội
Siêng tu rất tinh tấn
Bỏ thân thể đáng yêu
Cúng dường Đức Thế Tôn
Để cầu huệ vô thượng.
Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng “Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn đà-la-ni”, lại nghe Kinh Pháp Hoa này tám trăm nghìn muôn ức na-do-tha chân-ca-la, tần-bà-la, a-súc-bà các bài kệ.
“Đại Vương! Tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó”. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báu, bay lên hư không cao bằng bảy cây đa-la, qua đến chỗ Phật, đầu mặt lạy chân, chắp tay nói kệ khen Phật:
Dung nhan rất đẹp lạ
Ánh sáng soi mười phương
Con vừa từng cúng dường
Nay lại về thân thấy.
5 – Lúc đó Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát nói kệ xong mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư?”
Bấy giờ, Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát rằng: “Thiện nam tử! Giờ Ta nhập Niết-bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa. Ta trong đêm nay sẽ nhập Niết-bàn”.
Phật lại bảo Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát rằng: “Thiện nam tử! Ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ-tát đại đệ tử, cùng pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báu, đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều gỉao phó cho ông.
Sau khi Ta diệt độ, có bao nhiêu xá-lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp”.
Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết-bàn.
6 – Lúc đó, Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó.
Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá-lợi đựng trong tám muôn bốn nghìn bình báu, để xây tám muôn bốn nghìn tháp cao ba thế giới, chưng dọn trang nghiêm, thòng các phan lọng, treo các linh báu.
Bấy giờ, Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát lại tự nghĩ rằng: “Ta dầu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá-lợi”. liền nói với các Bồ-tát đại đệ tử và trời, rồng, dạ-xoa v.v…, tất cả đại chúng rằng: “Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá-lợi của Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật”. Nói xong, liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp, đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn bảy muôn hai nghìn năm để cúng dường. Khiến vô số chúng cầu Thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều làm cho trụ trong “Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội”.
Lúc đó, các Bồ-tát, trời, người, a-tu-la v.v.,., thấy Ngài không có tay bèn sầu khổ, buồn thương mà nói rằng: “Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ”.
Lúc ấy, Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát ở trong đại chúng lập lời thệ rằng: “Tôi bỏ hai tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ”. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ-tát cảm nên.
Đương lúc đó, cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báu, tất cả người, trời đặng việc chưa từng có.
7 – Đức Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ-tát: Ý ông nghĩ sao? Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược vương Bồ-tát

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 1 – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *