Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN SÁU / QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BA

QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ” THỨ HAI MƯƠI BA

đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na-do-tha như thế.
Tú vương Hoa! Nếu người phát tâm muốn đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi tam thiên đại thiên: núi, rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng dường.
Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật, cùng Đại Bồ-tát, Duyên giác và A-la-hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng người thọ trì Kinh Pháp Hoa này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều.
8 – Tú Vương Hoa! Thí như trong các dòng nước: sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn nhắt; Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn.
Lại như trong các núi non: thổ sơn, hắc sơn, núi tiểu Thiết Vi, núi đại Thiết Vi cùng mười núi báu, thời núi Diệu Cao là bậc nhứt, Kỉnh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng.
Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhứt, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp, rất là sáng.
Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kỉnh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bắt thiện.
Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển Luân Thánh Vương rất là bậc nhứt, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả.
Lại như Đế Thích là vua trong ba mươi cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh.
Lại như trời Đại Phạm Thiên vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả Hiền Thánh: bậc Hữu học, Vô học cùng hàng phát lòng Bồ-đề.
Lại như trong tất cả phàm phu thời bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, Vô sanh, Duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế, tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ-tát nói, hoặc Thanh văn nói, trong các kinh pháp là bậc nhứt hơn cả, có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhứt.
Trong tất cả Thanh văn cùng Duyên giác, Bồ-tát là bậc nhứt, kinh này cũng thế, trong tất cả các kinh pháp rất là bậc nhút.
Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh.
9 – Tú vương Hoa! Kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buôn đặng chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bịnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua, như khách buôn đặng biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bịnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử.
Nếu người nghe đặng Kinh Pháp Hoa này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, đặng công đức, dùng trí huệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng thể đặng ngằn mé đó. Nếu chép kinh sách này, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, y phục; các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu; các thứ đèn dầu thơm: đèn dầu chiêm-bặc, đèn dầu tu-mạn-na, đèn dầu ba-la-la, đèn dầu bà-lợi-sư-ca, đèn dầu na-bà-ma-lợi đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô lượng.
10 – Tú vương Hoa! Nếu có người nghe phẩm “Dược vương Bồ-tát Bổn Sự” này, cũng đặng vô lượng vô biên công đức.
Nếu có người nữ nghe phẩm “Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự” này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa.
Sau khi Như Lai diệt độ, năm trảm năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An Lạc, chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật, cùng chúng Đại Bồ-tát vây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen,
Chẳng còn lại bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dữ, ngu sỉ làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn, ganh ghét, các tánh nhơ làm khổ, đặng thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ-tát, đặng pháp nhẫn đó rồi thời nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na-do-tha hằng hà sa các Đức Phật Như Lai.
Bấy giờ, các Đức Phật đồng nói khen rằng: Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì, đọc tụng, suy gẫm kinh này vì người khác nói, ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông, nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt.
Thiện nam tử! Trăm nghìn các
Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời, người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các Đức Như Lai, bao nhiêu thiền định, trí huệ của các Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến Bồ-tát không có ai bằng ông.
Tú Vương Hoa! Vị Bồ-tát đó thành tựu sức công đức, trí huệ như thế.
11 – Nếu có người nghe phẩm “Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự” này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại, trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân, thường thoảng ra mùi thơm ngưu đầu, chiên đàn, đặng công đức như đã nói ở trên.
Tú Vương Hoa! Vì thế Ta đem phẩm “Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự” này chúc lụy cho ông. Năm trăm năm sau khi Ta diệt độ phải tuyên nói, lưu bố, rộng truyền ở nơi cõi Diêm-phù-đề, chớ để dứt mất. Chớ cho hàng ác cưu-bàn-trà, v.v… phá khuấy đặng.
Tú Vương Hoa! Ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bịnh trong cõi Diêm-phù-đề; nếu người có bịnh đặng nghe kinh này bịnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết.
Tú Vương Hoa! Nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng: “Người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh, già, bịnh, chết”.
Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế.
12 – Lúc Đức Phật nói phẩm tám muôn bổn nghìn Bồ-tát đặng pháp “Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn đà-la-ni”.
Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu, khen Ngài Tú vương Hoa Bồ-tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Tú Vương Hoa! Ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh”.

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 1 – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *