Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN SÁU / QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “CHÚC LỤY” THỨ HAI MƯƠI HAI

QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “CHÚC LỤY” THỨ HAI MƯƠI HAI

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “CHÚC LỤY THỨ HAI MƯƠI HAI

1 – Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng Đại Bồ-tát mà nói rằng: “Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một lòng lưu bố Pháp này làm cho thêm nhiều rộng”.
Phật ba phen xoa đảnh các Đại Bồ-tát như thế mà nói rằng: “Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông; các ông phải thọ trì, đọc tụng, rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết”.
Vì sao? Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh, các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏn sèn. Ở đời vị lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí huệ của phật vậy.
Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đã báo được ơn của các Đức Phật.
2 – Lúc đó, các vị Đại Bồ-tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng khắp đầy nơi thân, càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: “Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo”.
Các chúng Đại Bồ-tát ba phen như thế, đều lên tiếng bạch rằng: “Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo”.
Khi đó, Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng: “Các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàn như cũ”.
Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương, ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ-tát, bậc thượng hạnh thảy, Ngài Xá Lợi Phất v.v… bốn chúng hàng Thanh văn và tất cả trong đời: trời, người, a-tu-la v.v… nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng.

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 1 – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *