Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN NĂM / QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

THÍCH NGHĨA

1-1*. Thật tướng các pháp: Rời tất cả tướng có, không… gọi tà “thật tướng” (tướng chơn thật), vì tất cả tướng có, không… đều là hư dối cả.
Ni-kiền-tử: Lõa hình ngoại đạo (đạo ở trần truồng) cũng gọi là: “Vô tàm ngoại đạo” (đạo không biết hổ thẹn).
Lộ-già-da-đà: Phái thuận thế ngoại đạo (đạo thuận theo thế tục). Nghịch Lộ-già-da-đà: Phái nghịch thế ngoại đạo (đạo chống trái với thuận thế ngoại đạo).
Na-la: Người múa hát.
Bất nam: Chẳng phải thật đàn ông, như người lại cái kẻ không nam căn… (có chỗ gọi là huỳnh môn).
Chiên-đà-la: Kẻ đồ tể, quân đao phủ.
Chuyển Luân Thánh vương, có bốn:
1. Thiết Luân vương (cai trị 1 châu thiên hạ)
2. Đồng Luân vương (cai trị 2 châu thiên hạ)
3. Ngân Luân vương (cai trị 3 châu thiên hạ)
4. Kim Luân vương (cai trị 4 châu thiên hạ)
Vì phước nghiệp đời trước nên khi lên ngôi vua, có xe báu tự nhiên, hoặc bằng sắt, đồng, bạc, vàng hiện ra. Vua ngồi trên xe đó mà đi tuần, hay dẹp giặc trong cõi mình cai trị nên gọi là “Chuyển Luân Thánh Vương”.
Phiền não ma: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm hay làm khổ hại nên gọi là ma. Các lòng tham, sân, dục, nghi v.v… thường làm rối rắm, phiền muộn rất khổ hại nên gọi là ma.
9. A Dật Đa: Tên của Di Lặc Bồ-tát, Trung Hoa dịch là “Vô Năng Thắng”, còn Di Lặc là họ, dịch là “Từ thị”. Sau khi giáo pháp của Đức Thích Ca diệt, mãn Tiểu kiếp thứ 9, qua Tiểu kiếp thứ 10, thời kỳ kiếp giảm người thọ 80.000 tuổi, Đức Di Lặc Bồ-tát hiện thân thành Phật ở cõi này hiệu là “Di Lặc Phật”.
10. Tam muội: Là tiếng Phạn, dịch là “Chánh định”. Mới vào cõi định gọi là “nhập”, ở trong cõi định gọi là “trụ”, từ cõi định dậy gọi là “xuất”.
11. Kinh phương: Những sách nói về phương pháp trị bịnh.
12. Vô sanh Pháp nhẫn: Sức trí nhận chắc nơi thể Vô sanh của các pháp.
13. Đà-la-ni: Là tiếng Phạn, dịch là “tổng trì”. Được môn Văn trì đà-la-ni này thời nghe pháp đều có thể hiểu nhớ tất cả.
14. Vô biện tài: Đặng môn này thời ưa thích nói pháp không nhàm, không trệ ngại, tài biện luận vô tận.
15. Tứ châu thiên hạ: Ngoài bốn phía núi Tu di, trong biển “Đại Hàm hải” có các châu: 1. Đông Thắng Thần châu; 2. Tây Ngưu Hóa châu, 3. Bắc Cu Lô châu; 4. Nam Thiệm Bộ châu, cũng gọi Nam Diêm-phù-đề, chính là cõi đất chúng ta hiện ở.
16. Pháp lợi: Vì nhơn duyên nghe pháp mà đặng lợi ích.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *