Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN NĂM / QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

Ướp dầu thường đốt đó
Người cúng dường như thế
Đặng công đức vô lượng
Như hư không vô biên
Phước đó cũng như thế.
Huống lại trì kinh này
Gồm bố thí, trì giói,
Nhẫn nhục ưa thiền định
Chẳng sân, chẳng ác khẩu
Cung kính nơi tháp miếu
Khiêm hạ các Tỳ-kheo
Xa lìa tâm tự cao
Thường nghĩ suy trí huệ,
Có gạn hỏi chẳng sân
Tùy thuận -vì giải nói’
Nếu làm được hạnh đó
Công đức chẳng lường được.
Nếu thấy Pháp sư này
Nên công đức như thế
Phải dùng hoa trời rải
Áo trời trùm thân kia
Đầu mặt tiếp chân lạy
Sanh lòng tưởng như Phật,
Lại nên nghĩ thế này:
Chẳng lâu đến đạo thọ
Đặng vô lậu vô vi
Rộng lợi các người trời
Chỗ trụ chỉ của kia
Kinh hành hoặc ngồi nằm
Nhẫn đến nói một kệ
Trong đây nên xây tháp
Trang nghiêm cho tốt đẹp,
Các món đem cúng dường,
Phật tử ở chỗ này
Thời là Phật thọ dụng
Thường ở nơi trong đó
Kinh hành và ngồi nằm.

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ NĂM

Toan cầu an lạc, bốn pháp bền tu. Thân đậng “Kế châu” nổi tiếng nhà. Ba cõi bãi đao binh. Bổn và tích đều rõ, sa giới chứng ngộ vô sanh.
Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) (c)
Đức Văn Thù khải giáo, vừa giúp chơn thuyên, bền giữ bốn pháp được an nhiên, từ đất vọt lên chúng nhiều nghìn, Ngài A Dật Đa trùng tuyên, thọ lượng rộng vô biên.
Nam-mô A Dật Đa Bồ-tát. (3iần)(c)

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *