Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN BỐN / QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “PHÁP SƯ” THỨ MƯỜI DPLH

QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “PHÁP SƯ” THỨ MƯỜI DPLH

Nay Ta được lợi lớn
Dược Vương! Nay bảo ông
Các kinh của Ta nói
Mà ở trong kinh đó
Pháp Hoa tột thứ nhứt.
3 – Lúc bấy giờ, Phật lại bảo Ngài Dược vương Đại Bồ-tát: “Kinh điển của Ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó, Kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu”.
Dược vương! Kinh này là tạng bí yếu của các Đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các Đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau khi Phật diệt độ.
Dược vương nên biết! Sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các Đức Phật hiện tại phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu.
4 – Dược Vương! Nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá-lợi.
Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng, để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lạy cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Dược vương! Có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ-tát, nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường được Kinh pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ-tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này, mới là hay khéo tu đạo Bồ-tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu, thọ trì, nên biết người đó đặng gần đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Dược Vương! Thí như có người khát tìm nước, ở nơi gò cao kia xoi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thô, lần thấy đất ướt rồi thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần.
Bồ-tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập Kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác còn xa.
Nếu được nghe hiểu, suy gẫm, tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Vì sao? Vì đạo Vô thượng Chánh đảng Chánh giác của Bồ-tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện, bày tướng chơn thật. Tạng Kinh Pháp Hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vi giáo hóa để thành tựu Bồ-tát mà chỉ bày cho.
Dược Vương! Nếu có Bồ-tát nghe Kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ-tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phảỉ biết đó là hàng tăng thượng mạn •
5 – Dược Vương! Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam, thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này.
Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh; y Như Lai chính là lòng nhu hòa, nhẫn nhục; tòa Như Lai chính là nhứt thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-tát và bốn chúng rộng nói Kinh Pháp Hoa này.
Dược Vương! Bấy giờ Ta ở nước khác sai hàng hóa nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, Ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vè, Ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, càn-thát-bà, a-tu-la v.v… nghe người đó nói pháp. Ta dầu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân Ta. Nếu ở trong kinh quên mất câu lối, Ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
6 – Muốn bỏ tánh biếng lười
Nên phải nghe kinh này
Kinh này khó đặng nghe
Người tin nhận cũng khó.
Như người khát cần nước
Xoi đào nơi gò cao
Vẫn thấy đất khô ráo
Biết cách nước còn xa
Lần thấy đất ướt bùn
Quyết chắc biết gần nước.
Dược Vương! Ông nên biết
Các người như thế đó
Chẳng nghe Kinh Pháp Hoa
Cách trí Phật rất xa,
Nếu nghe kinh sâu này
Quyết rõ pháp Thanh văn
Đây là vua các kinh
Nghe xong suy gẫm kỹ
Phải biết rằng người đó
Gần nơi trí huệ Phật.
Nếu người nói kinh này
Nên vào nhà Như Lai
Mặc y của Như Lai
Mà ngồi tòa Như Lai
Ở trong chúng không sự
Rộng vì người giải nói.
Từ bi lớn làm nhà
Y nhu hòa nhẫn nhục
Các pháp không làm tòa
Ở đó vì người nói.
Nếu lúc nói kinh này
Có người lời ác mắng
Dao, gậy, ngói, đá đánh
Nhớ Phật nên phải nhịn.
Ta trong muôn ức cõi
Hiện thân sạch bền chắc
Trải vô lượng ức kiếp
Vì chúng sanh nói pháp.
Sau khi Ta diệt độ
Nếu hay nói kinh này
Ta sai hóa tứ chúng
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
Và nam, nữ thanh tịnh

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN DPLH

PHẨM “THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN 1 – Bấy giờ, Ngài A ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *