Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN BỐN / QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “HIỆN BẢO THÁP” THỨ MƯỜI MỘT DPLH

QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “HIỆN BẢO THÁP” THỨ MƯỜI MỘT DPLH

Đến vô lượng vô số
Hằng hà sa chúng sanh
Chứng đặng À-la-hán
Đủ sáu phép thần thông
Dầu có lợi ích đó
Cũng chưa phải là khó,
Sau khi Ta diệt độ
Nếu người hay phụng trì
Những kinh điển như đây
Đây thời là rất khó.’
10 – Ta vì hộ Phật đạo
Ở trong vô lượng cõi
Từ thuở trước đến nay
Rộng nóí nhiều các kinh
Mà ở trong kinh đó
Kinh này là bậc nhứt
Nếu có người trì được
Thời là trì thân Phật,
Các thiện nam tử này,
Sau khi Ta diệt độ
Ai có thể thọ trì
Và đọc tụng kinh này,
Thi nay ở trước Phật
Nên tự nói lời thệ.
Kinh pháp đây khó trì
Nếu người tạm trì đó
Thời Ta rất vui mừng
Các Đức Phật cũng thế
Người nào đặng như vậy
Các Đức Phật thường khen
Đó là rất dõng mãnh
Đó là rất tinh tấn
Gọi là người trì giới
Bậc tu hạnh đầu đà
Thời chắc sẽ mau đặng
Quả Vô thượng Phật đạo.
Có thể ở đời sau
Đọc trì kinh pháp này
Là chơn thật Phật tử
Trụ ở bậc thuần thiện,
Sau khi Phật diệt độ
Có thể hiểu nghĩa này
Thời là mắt sáng suốt
Của trời, người trong đời
Ở trong đời kinh sợ
Hay nói trong chốc lát
Tất cả hàng trời, người
Đều nên cúng dường đó.

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN DPLH

PHẨM “THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN 1 – Bấy giờ, Ngài A ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *