Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

Phúc họa hai lối khác
Lên xuống chia đôi đường.
48.6.6. Răn người ngu
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Người ngu sinh tự buộc
Chẳng hiểu biết chính pháp
Kẻ vô trí như thế
Như sống nhà tối tăm.
Gặp việc lòng mịt mờ
Lạnh nóng không phân biệt,
Dù tu tập đã lâu
Chẳng thấu hiểu chính pháp.
Tuy có hành bố thí
Nhưng chuốc họa vào thân
Lòng vui thích làm ác
Tội nặng lại đến mình.
Điều Kẻ ngu mơ tưởng
Không cho là khổ sầu
Đến lúc đọa ngục sâu
Mới tỏ tường ác nghiệp.
Kẻ ngu gây nghiệp chướng
Đâu tự biết tỏ tường
Khi tai ương đuổi đến
Tội thành, khổ đốt thiêu.
Kẻ ngu thích ngủ nghỉ
Trong lòng mãi sầu bi
Mịt mờ trong nhà tối
Như tằm trong kén kia.
Người ngu thích tạo ác
Đến chết chưa muốn thoát
Dù có lời khuyến thiện
Lại cho là oán thù.
Khi tội báo chưa chín
Kẻ ngu vội vui mừng
Khi báo đã đến thân
Liền chịu khổ não lớn.
Người ngu thích tài sắc
Đêm ngày chẳng chán nhàm
Như hang núi cháy khô
Nước tuôn mãi chẳng tràn.
Người ngu tạo lỗi lầm
Luôn ôm lòng sân hận
Dù gậy dao đánh chém
Cũng chẳng thể nào chừa.
48.6.7. Rán kẻ ác
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Phân biệt rõ thiện ác
Mới khiếp sợ tránh xa
Biết sợ không phạm tà
Trọn đời luôn an lạc.
Những phúc thiện trên đời
Hãy nghĩ suy làm mãi
Phúc lộc càng tăng trưởng
Khiến sở nguyện trọn thành.
Khởi lòng tin làm phúc
Tích chứa chẳng nghỉ ngơi
Tin biết âm đức ấy
Lâu ngày sẽ rạng ngời.
Vui pháp thường an ổn
Tâm vui ý lắng trong
Thánh nhân nói pháp mầu
Người trí thích tu tập.
Bậc hiền nhân, trí giả
Giữ trai giới, hành đạo
Như trăng giữa ngàn sao
Sáng soi cả thiên hạ.
Thợ cung chuyên uốn cung
Lái thuyền điều khiển thuyền
Thợ mộc chuyên đục đẽo
Bậc trí tự điều tâm.
Thí như tảng đá nặng
Gió chẳng làm lay chuyển
Bậc trí tâm an định
Chê khen chẳng động dao.
Như hồ nước thẳm sâu
Lắng trong và tinh khiết
Người trí nghe đạo pháp
Tâm thanh tịnh an nhiên.
Dứt trừ pháp năm ấm
Trí tuệ thường tư duy
Tự cứu độ chính mình
Tâm trong, lí hiển lộ.
Chặn đứng mọi dục tình
Tâm ý thích vô vi
Xem đọc, nhận chính giáo
Mong pháp được thường tồn.
48.6.8. Răn tâm trói buộc
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Rũ bỏ mọi âu lo
Diệt trừ tất cả khổ
Giải thoát mọi buộc ràng
Hết phiền tâm lạc an.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 52 – CHƯƠNG QUYẾN THUỘC, SO SÁNH, HƠN KÉM

QUYỂN 52 Quyển này gồm hai chương: Quyến thuộc, So sánh hơn kém. 56. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *