Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

Tin, là chiếc xe lớn
Chuyên chở thật vô cùng
Như điều phục voi lớn
Điều phục mình quí hơn.
Tín, giớỉ là tài bảo
Tàm, quý là trân châu
Niệm, bố thí cũng vậy
Thêm tuệ là bảy món.
Người trí biết chắc thật
Bất luận gái hay trai
Sinh ra có thất tài
Không một ai nghèo khó.
48.6.2. Răn sự chết
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Các hành đều vô thường
Toàn là pháp sinh diệt
Hễ sống thì phải chết
Tịch diệt mới an vui.
Như dòng sông chảy xiết
Nước cứ mãi trôi xa
Cũng vậy, thân mạng ta
Ra đi nào quay lại.
Thân xác ta ngày đêm
Tự hủy hoại dần dà
Tuổi thọ cũng rời xa
Như nước ao dần cạn.
Thường hằng rồi cũng đổi
Cao mấy cũng rơi thôi
Có hợp ắt có tan
Có sống thì có chết.
Muôn loài chém giết nhau
Khiến tan thân mất mạng
Hạnh phúc hay khổ đau
Đều tùy vào nghiệp cảm.
Dù sống thọ trăm tuổi
Rồi cũng phải chết thôi
Bị già nua vây bức
Bệnh hoạn đến mấy hồi.
Mỗi một ngày qua mau
Mạng ta cũng rút ngắn
Như bầy cá thiếu nước
Có gì an vui đâu.
Già đến sắc lực suy
Bệnh triền miên vây khốn
Sức tàn, thân tiều tụy
Chết là lẽ tự nhiên.
Thân này có ích gì
Thường tuôn chất hôi thối
Bệnh khổ luôn vây bức
Họa già, chết mà thôi.
Chẳng con cái cậy nhờ
Chẳng cha, anh chở che
Một khi thần chết ghé
Chẳng ai để nương nhờ.
Ngày đêm lười, kiêu mạn
Già chẳng chừa tính dâm
Có tiền, chẳng phát tâm
Chẳng theo lời Phật dạy
Ai đủ bốn thói ấy
Là tự khinh đời mình.
48.6.3. Răn sát sinh
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Nhân từ không hại vật
Luôn nhiếp phục bản thân
Đó là pháp bất diệt
Đến đâu cũng an nhiên.
Nhân từ không hại vật
Cẩn thận tâm và lời
Đây là pháp bất diệt
Đến đâu cũng an nhiên.
Người loạn, ta chính niệm
Hằng giữ lòng nhân từ
Biết dằn cơn giận dữ
Đó là hạnh tịnh thanh.
Chí thành và thong dong
Đừng buông lời cộc cằn
Với người đừng nổi nóng
Đó là hạnh thanh cao.
An nhàn đừng tạo tác
Chẳng sát hại mọi loài
Thân tâm không nhiễu loạn
Đó là hạnh tịnh thanh.
Thường giữ lòng từ ái
Sống đúng lời Phật khuyên
Biết đủ, biết dừng lại
Sẽ thoát dòng tử sinh.
Yêu kính hết bạn hiền
Xót thương mọi chúng sinh
Lòng từ luồn thể hiện
Đến đâu cũng an nhiên.
Ngày đêm luôn nhân từ
Lòng không nghĩ đấu tranh

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 52 – CHƯƠNG QUYẾN THUỘC, SO SÁNH, HƠN KÉM

QUYỂN 52 Quyển này gồm hai chương: Quyến thuộc, So sánh hơn kém. 56. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *