Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

PUCL QUYỂN 48 – CHƯƠNG KHUYÊN RĂN

– Con vì ngu si nên dẫn đến như thế.
Vua nói:
– Ngươi ngu si mà làm ác, chứ chẳng phải lỗi của cha mẹ, vua, trời, sa-môn, người xuất gia… Tội do ngươi tạo, đâu thể không nhận, nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm-la đưa ra thiên sứ thứ hai để răn dạy tội nhân.
Thứ ba, vua Diêm-la lại nói:
– Lúc làm người, ngươi há không thấy nam, nữ ở thế gian thân thể bệnh tật đau khổ, đứng ngồi không yên, cái chết đến gần, sinh ra buồn phiền, thầy thuốc chữa trị vẫn không thể khỏi sao?
Đáp:
– Thưa, có thấy.
Vua nói:
– Ngươi liệu có thể không bệnh tật chăng? Con người đã có già thì đều phải có bệnh. Thấy thân khỏe mạnh thì phải làm thiện để giúp ba nghiệp chân chính, phụng trì kinh luật. Cớ sao lại buông lòng làm ác?
Tội nhân đáp:
– Vì ngu muội nên dẫn đến như vậy.
Vua nói:
– Ngươi do ngu muội mà làm ác, lỗi này chẳng liên quan đến cha mẹ, vua, trời, sa-môn, người xuất gia. Tội tự đo ngươi, há có thể không nhận sao? Nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm-la đưa ra thiên sứ thứ ba để răn dạy tội nhân.
Thứ tư, vua Diêm-la lại hỏi:
– Lúc làm người, ngươi há không thấy người chết, thi thể bị chôn hay bỏ nơi vắng để tự hoại, đến bảy ngày thì da thịt tan rã, chồn, cáo, trăm chim đến ăn ư? Con người hễ đã chết thì thân nhơ thối rữa, ngươi há không thấy ư?
Tội nhân đáp:
– Thưa có thấy.
Vua nói:
– Ngươi cho rằng riêng ngươi có thể thoát khỏi cái chết chăng? Con người hễ có sinh thì phải có chết, biết mình còn ở đời thì nên làm việc thiện, giữ gìn ba nghiệp, thụ trì kinh giới. Cớ sao lại buông lung làm ác?
Tội nhân đáp:
– Vì ngu muội nên dẫn đến như thế.
Vua nói:
– Ngươi tự làm ác, đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ, vua, trời, sà-môn, người xuất gia… Tội tự do ngươi, há có thể không chấp nhận sao? Nên nay phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm-la đưa ra thiên sứ thứ tư để răn dạy tội nhân.
Thứ năm, vua Diêm-la lại hỏi
– Lúc làm người, ngươi há không thấy những kẻ xấu, người ác bị binh lính đuổi bắt dẫn chỗ quan, rồi bị trừng phạt, hoặc là chặt tay chân; hoặc xẻo tai mũi; hoặc thiêu thân hình; hoặc treo đầu lên cao cho ánh mặt trời thiêu đốt; hoặc phanh tứ chi… rất nhiều hình phạt đau đớn khổ sở sao?
Tội nhân đáp:
– Thưa có thấy.
Vua nói:
– Ngươi cho rằng riêng ngươi làm ác có thể thoát được sao? Mắt thấy ở đời tội phục rõ ràng, sao chẳng làm thiện, giữ gìn ba nghiệp, vâng theo kinh luật. Vì sao thích làm điều ác?
Tội nhân đáp:
– Vì ngu muội nên dẫn đến như thế.
Vua nói:
– Ngươi cố ý làm những viêc không chân chính. Đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ, vua, trời, sa-môn, người xuất gia… Nay tội chướng này phải tự lãnh nhận. Đó là vua Diêm-la đưa ra thiên sứ thứ năm để răn dạy tội nhân.
Phật nói kinh xong các đệ tử đến trước Phật cúi đầu đỉnh lễ, vui vẻ vâng làm”.
48.6. RĂN NHỮNG VIỆC KHÁC
48.6.1. Răn lòng tin
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Ai có hạnh dốc tín
Thì được thánh ngợi khen
bị trừng phạt, hoặc là chặt tay chân; hoặc xẻo tai mũi; hoặc thiêu thân hình; hoặc treo đầu lên cao cho ánh mặt trời thiêu đốt; hoặc phanh tứ chi… rất nhiều hình phạt đau đớn khổ sở sao?
Tội nhân đáp:
– Thưa có thấy.
Vua nói:
– Ngươi cho rằng riêng ngươi làm ác có thể thoát được sao? Mắt thấy ở đời tội phục rõ ràng, sao chẳng làm thiện, giữ gìn ba nghiệp, vâng theo kinh luật. Vì sao thích làm điều ác?
Tội nhân đáp:
– Vì ngu muội nên dẫn đến như thế.
Vua nói:
– Ngươi cố ý làm những viêc không chân chính. Đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ, vua, trời, sa-môn, người xuất gia… Nay tội chướng này phải tự lãnh nhận. Đó là vua Diêm-la đưa ra thiên sứ thứ năm để răn dạy tội nhân.
Phật nói kinh xong các đệ tử đến trước Phật cúi đầu đỉnh lễ, vui vẻ vâng làm”.
48.6. RĂN NHỮNG VIỆC KHÁC
48.6.1. Răn lòng tin
Kinh Đại Pháp cú ghi:
Ai có hạnh dốc tín
Người thích hạnh vô vi
Thì được thánh ngợi khen
Thì dứt mọi trói buộc.
So với lợi thế gian
Tuệ tín thật sáng tỏ’
Tài sản này quí nhất
Gia sản thì vô thường.
Muốn thấy pháp chân thật
Phải thích nghe giảng pháp
Đoạn dứt lòng ganh tị
Đây mới gọi là tín.
Không tín chẳng thể tu
Chỉ thích bác lời ngay
Như vụng về múc nước
Làm dòng suối nổi bùn.
Bậc hiền có trí tuệ
Mong được nguồn nước trong
Như người khéo lấy nước
Không quậy cho đục dòng.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 52 – CHƯƠNG QUYẾN THUỘC, SO SÁNH, HƠN KÉM

QUYỂN 52 Quyển này gồm hai chương: Quyến thuộc, So sánh hơn kém. 56. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *