Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN NHẤT / QUYỂN NHẤT – PHẨM “TỰA” THỨ NHẤT DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN NHẤT – PHẨM “TỰA” THỨ NHẤT DIỆU PHÁP LIÊN HOA

NGHI THỨC SÁM HỐI
(Trước khi tụng kinh)

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mặ tụng kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối. Sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh)
Nam-mô Thập phương tận hư không
giới nhứt thiết Chư Phật. (C) (Lạy 1 lạy)
Nam-mô Thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (c)(lạy 1 lạy) Nam-mô Thập phương tận hư không giứi nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.
(C) (Lạy 1 lạy)
(Quỳ, tay cầm hưong cúng dường phát nguyện)
Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Bồ-tát,
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng Bồ-đề,
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo Vô thượng.
(Cấm hương vào rồi lạy 1 lạy, sau đó đứng ngay thẳng, chắp tay xướng lời sau)
Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí huệ Phật cũng thế,
Tất cả Pháp thường trụ
Cho nên con về nương,
Sức trí lớn nguyện lớn
Khắp độ chúng quần sanh,
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sanh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán
Nguyện cùng các chúng sanh
Đồng sanh nước An Lạc. (c)
Án phạ nhựt ra hồng. (7 lần)(c)

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
(Câu này thông cả 9 câu dưới, đều xướng ở đầu mỗi câu)

1. Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai, Pháp thân mầu thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật, (ỗ (Lạy 1 lạy)
2. Thật Báo Trang Nghiêm độ A Di Dà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. (C) (Lậy 1 lạy)
3. Phương Tiện Thánh Cư độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm gỉảỉ thoát, khắp pháp giới chư Phật. (C) (Lạy 1 lạy)
4. Cõi An Lạc phương Tây A Đi Đà Như Lai, thân căn giới Đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. (C) (Lạy 1 lạy)
5 . Cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. (C) (Lạy 1 lạy)
6. Cõi An Lạc phương Tây giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bày y chánh, khắp pháp giới tôn pháp (C) (Lạy 1 lạy)
7. Cõi An Lạc phương Tây Quan Thế Âm Bồ-tát, thân tu muôn ức, khắp pháp giới Bồ-tát. (c) (lạy 1 lạy)
8. Cõi An Lạc phương Tây Đại Thế Chí Bồ-tát, thân trí sáng vô biên, khắp pháp giới (c) (lạy 1 lạy)
9. Cõi An Lạc phương Tây Thanh tịnh Đại hải chúng, thân hai nghiêm: Phước Trí, khắp pháp giới Thánh chúng. (c) (Lạy 1 lạy) (Đứng chắp tay, nhát nguyện)
Con nay khắp vì bốn ơn, ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng, sám hối. (c) (lạy 1 lạy) (Quỳ xụống, chắp tay sám hối)
CHÍ TÂM SÁM HỐI
Đệ tử … và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên, nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.
Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ , trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh. Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh Độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.
– Nguyện Đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh Độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy Đức A Di Đà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Đại từ Đại bi A Di Đà Như Lai, biến pháp giới Tam Bảo. (C) (Lạy 1 lạy) (Lạy xong, tiếp nghi thức tụng kinh)
THÍCH NGHĨA SÁM PHÁP
(1) Ba chướng: Phiền não, nghiệp nhơn, quả báo, ba món đều hay làm chướng ngại đường giải thoát nên gọi la “Ba món chướng”.
(2) Quy mạng: Đem thân mạng về nương, giao phó cho Phật, Pháp, Tăng, chính là nghĩa của hai chữ “Nam-mô”.
(3) Sám hối: Tiếng Phạn là “Sám-ma”, Trung Hoa dịch là “hối quá”, nghĩa là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.
(4) Sáu càn, ba nghiệp: Sáu căn gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý; ba nghiệp gồm thân, khẩu và ý.
(5) Tội vô gián: Giết cha, giết mẹ, giết Thánh nhơn, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng. Năm tội này gọi là năm tội nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *