Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 42 – CHƯƠNG THỤ THỈNH (tt)

PUCL QUYỂN 42 – CHƯƠNG THỤ THỈNH (tt)

QUYỂN 42
Nội dung quyển này tiếp theo chương Thụ thỉnh.
39. CHƯƠNG THỤ THỈNH (tt)

39.3. THÁNH TĂNG
Từ khi bậc Đại Giác nhập niết-bàn, giáo pháp thuộc về thánh chúng. Các vị bồ-tát, a-la-hán tiếp nối tuyên dương, biến hiện đến khắp cõi nước, tùy duyên hóa độ. Nếu cơ cảm khác nhau thì trú cùng nhà mà cách xa như trời với đất, còn ứng duyên hợp thì tuy ở khác cảnh mà gần nhau như đối mặt.
Vào niên hiệu Thái Thỉ cuối cùng (472) đời nhà Tống, sa-môn Thích Pháp Nguyện ở chùa Chính Thắng, Thích Pháp Cảnh ở chùa Chính Hỉ… bắt đầu vẽ tượng thánh tăng theo các tư thế ngồi. Đầu nhà Đường, các thánh tăng thường hiển linh, hoặc hiện nửa bàn chân nơi tòa, hoặc chống tích trượng lưu lại dấu vết sâu trên mặt đất. Lương Võ đế nghe được, vui mừng ca ngợi, thành tâm kính ngưỡng cho là nước nhà cảm được điềm lành, nên thiết trai cúng dường. Đến đời nhà Tề, niên hiệu Vĩnh Minh thứ tám (490), vua lâm trọng bệnh, mặc dù có Hòa Thước chữa tri, nhưng bệnh chẳng hề thuyên giảm, vua chí thành phát nguyện quy y thánh tăng, ra lệnh thiết lập trai đàn tại điện Diên Xương, cầu thỉnh bảy ngày, dâng cơm cúng dường chư Phật và thánh chúng. Trai đàn trang nghiêm thanh tịnh, chẳng động mảy trần. Bảy ngày sắp mãn, cảm được điềm lành hương trời tỏa khắp, xông vào mũi, thấu đến tâm, khiến cho hương trong lư không thể lan tỏa. Lại có dấu chân, vết giầy đầy khắp trong đại điện, tiếng dộng tích trượng vang ra ngoài cửa. Mọi người nhìn thấy dấu chân, ngửi mùi hương, nghe tiếng dộng tích trượng, vừa kính cẩn vừa kinh sợ. Lúc ấy có khoảng hơn mười người như: Từ Quang Hiên… đêu thấy nghe, tâu lên vua. Trai đàn đã mãn, vua hoàn toàn bình phục, vì vậy cả triều đình đều phát tâm qui y, vì đã chứng nghiệm được sự thần ứng. Sau đó, vài người gồm cả đạo và đời như Từ Quang Hiên… thiêt đàn phụng thỉnh, cũng đều hiện điềm lành. Sự cảm ứng của thánh nhân chẳng thể nào ghi chép hết.
Xưa kia, trưởng giả Thụ-đề-già làm bát bằng gỗ chiên-đàn, đặt trong túi lưới, treo trên trụ ngà voi, nói:
– Nếu sa-môn hay bà-la-môn nào không dùng thang, sào mà lấy được thì tặng cho người đó.
Các ngoại đạo biết được, biến hiện thần thông để lấy, nhưng đều đành bất lực, lắc đầu bỏ đi. Tân-đầu-lô nghe vỉệc này, hỏi tôn giả Mục-kiền-liên:
– Thật có việc đó không?
Đáp:
-Đúng thế!
Tân-đầu-lô nói:
– Ngài là bậc nhất Sư tử hống, đến lấy đi!
Mục-kiền-liên sợ Phật quở trách nên không dám lấy. Tân-đầu-lô liền đến nhà trưởng giả, rồi nhập thiền định, từ chỗ ngồi duỗi tay ra lấy bát.
Theo luật Tứ phần: “Lúc ấy, tôn giả ngồi trên tảng đá vuông lớn, bay trên hư không lấy bát rồi trở về. Đức Phật biết, quở trách:
– Tì-kheo vì bát của ngoại đạo mà hiện thần thông trước người chưa thụ giới. Từ nay cho đến trọn đời, ông không được ở trong cõi Diêm-phù-đề!
Như thế, Tân-đầu-lô theo lời Phật dạy, đến Tây Cù-da-ni giáo hóa bốn chúng, truyền bá Phật pháp.
Bốn chúng đệ tử ở Diêm-phù-đề muốn gặp tôn giả đến bạch Phật. Phật cho phép trở về. Vì việc hiện thần thông này, nên Phật không cho ngài nhập niết-bàn, dạy phải làm phúc điền cho bốn chúng đời sau. Tôn giả Tân-đầu-lô cũng tự phát nguyện, nếu như khắp thiên hạ có ai thỉnh cầu thì ngài sẽ nhận lời đến ngay”.
Trong kinh A-dục vương ghi: “Tì-kheo Hải Ý từ trong chảo sắt dùng thần lực bay lên hư không hiện mười tám thần biến. Vua vui mừng nói kệ:
Thân ngài giống thân người,
Mà sức vượt hơn người,
Ta chẳng biết là ai Vì thế hãy nói rõ Cho trẫm biết việc này,
Nếu đã biết rõ ràng Sẽ xin làm đệ tử.
Vua phát tâm thỉnh chúng tăng khắp bốn phương bằng lời kệ:
Hỡi các a-la-hán!
Xin đến cứu độ cọn.
Con thỉnh a-la-hánl Xin các ngài đến đây
Kinh Thỉnh Tân-đầu-lô ghi: “Lúc thỉnh tôn giả Tân-đầu-lô phải ở nơi thanh tịnh, đốt hương lễ lạy, hướng về núi Ma-lê5, Ấn Độ, thành tâm đọc: ‘Đại đức Tân-đầu-lô-phả-la-đọa-thệ theo lời Phật dạy làm phúc điền ở đời mạt pháp, xin ngài hãy nhận lời thỉnh cầu của con đến nơi này thụ trai!’.
Hoặc xây cất nhà mới cũng nên thỉnh: ‘Xin ngài nhận lời thỉnh cầu của con đến nghỉ trên giường nhà này!’.
Hoặc khi thỉnh chúng tăng đến tắm rửa, trước tiên cũng thỉnh ngài: ‘Thỉnh ngài hãy đến đây tắm rửa!’. Lúc trời sắp sáng thì chuẩn bị nước nóng hòa với hương thơm, tro, xà phòng, cây chà răng, dầu thơm; pha nước lạnh nóng thích hợp, giống như cách thức tắm của người, mở cửa mời vào rồi đóng lại, đợi bằng khoảng thời gian của một người tắm xong, sau đó mới thỉnh chúng tăng vào.
Khi tổ chức trai hội, tắm rửa, muốn thỉnh tăng, thí chủ phải hết lòng cầu giải thoát, tâm không nghi ngờ, mê mờ, lòng tin tuyệt đối thanh tịnh, rồi sau đó mới thỉnh.
Gần đây, có một trưởng giả nghe đại a-la-hán Tân-đầu-lô vâng theo lời giáo huấn của Phật làm phúc điền cho chúng sinh, ông thiết lập trai đàn như pháp, chí tâm cầu thỉnh ngài Tân-đàu-lô. Muốn nghiệm biết có a-la-hán đến dự trai hội hay không, trưởng giả rải hoa tươi đẹp ở thảm lông.
Khi chúng tăng thụ thực vừa xong thì các loại hoa cũng vừa vàng úa. Trưởng giả buồn rầu tự trách không biết lỗi này do đâu. Ông dốc hết lòng thành kính hỏi chư tăng, rồi lại thiết lập trai hội, cũng rải hoa y như trước, hoa cũng bị héo. Ông lại đem hết của cải trong nhà lập trai đàn lần nữa, mọi việc cũng y như trước vậy. Ông rất buồn bã tự trách mình, rồi cầu thỉnh hơn một trăm pháp sư xin chỉ bày những lỗi lầm để sám hôi. Trước tiên, ông đối trước vị thượng tọa lớn tuổi trình bày hết mọi việc và sám hối lỗi lầm của mình. Thượng tọa nói: ‘Ông ba lần mở trai đàn cung thỉnh, ta đều nhận lời. Lần thứ nhất ông lại sai nô bộc canh cửa, ngăn chặn không cho ta vào, chê là già nua, áo quần rách dơ, rồi đuổi đi. Sa-môn Lại-đề không chịu vào, còn ta vì nhận lời thỉnh của ông nên miễn cưỡng vào hội, nhưng bị nô bộc dùng cây đánh khiến bên phải trán bị tổn thương. Lân thứ hai ta cũng cố vào, nhưng bị đánh khiến giữa trán bị tổn thương; lần thứ ba cũng vậy và bị đánh khiến bên trái trán tổn thương. Ông tự làm thì tự chịu, sao lại buồn oán! Nói xong vị thượng tọa ấy biến mất.
Bấy giờ, trưởng giả mới biết đó là Tân-đầu-lô. Từ đó về sau, mọi người mở trai hội đều không dám canh cửa. Nếu được Tân-đầu-lô đến dự trai hội thì các loại hoa ở chỗ ngồi không héo. Hoặc lúc đóng giường, cất nhà mới, muốn thỉnh Tân-đầu-lô thì phải dùng nước thơm rưới lên đất, đốt đèn dầu thơm, trên giường lót nệm mới, trải một lớp vải bông mềm và dùng tấm lụa trẳng phủ lên. Trời bắt đầu tối thì theo phép mà thỉnh Ngài. Thỉnh rồi ra ngoài đóng cửa lại chớ xem thường mà lén nhìn. Mỗi cử chỉ hành động đều hết lòng kính tin thì ngài sẽ đến. Vì lòng thành kính cảm ứng, nên nhất định ngài sẽ đến. Nếu đến thì trên tấm lụa có dấu nằm, trong phòng tắm cũng có dấu sử dụng nước.
Ngài nhận lời thỉnh đến trai hội, tùy mỗi nơi mà hiện tướng tăng, hoặc thượng tọa, trung tọa hay hạ tọa. Nếu mong thấy những điều khác lạ thì hoàn toàn không được. Trai đàn hoàn mãn, tăng đã về mà các loại hoa ở tòa ngồi không héo thì biết có Tân-đầu-lô đến”.
* Lời bàn
Thời nay, thấy việc thiết lập trai hội phần nhiều không đúng với phép tắc, chỉ theo ý người mà sắp bày cho phàm tăng, hoàn toàn không lo lắng gì đến Phật và tòa thánh tăng. Như phần trước kinh đã ghi, thí chủ trước phải quét dọn sạch sẽ điện Phật và an trí chỗ ngồi cho thánh tăng, rồi tắm gội sạch sẽ, đốt hương thơm, treo cờ phướn, lọng tàn, rải các loại hoa, cầm lư hương hết lòng thành kính phụng thỉnh Tam bảo, thánh tăng, tất cả thánh phàm mười phương pháp giới nhận lời thỉnh cầu, hạ cố đến nhà. Mọi người trong nhà phải đều chí thành, phát tâm tôn kính trước bảy ngày. Nếu nhà nghèo, không có hương hoa tươi tốt, cũng không có nơi thích hợp, nhưng gặp lúc này cũng phải cố gắng sắp đặt. Khi lập tòa ngồi, phải chọn nơi cao đẹp nhất để an trí Phật, quét dọn sạch sẽ, đúng pháp, lần lượt đến tòa của thánh tăng. Tòa này được trải nệm trắng sạch, rồi phủ vải. Nếu thí chủ hết lòng kính trọng thì sẽ có cảm ứng. Lễ hội hoàn mãn, nhìn lại tòa thấy dấu như có người ngồi thì biết đó là báo thân đến, nếu không có tướng hiện thì chỉ có hóa thân đến, nếu khinh mạn thì báo thân, hóa thân đều không đến. Tòa này không được dùng tơ lụa

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 52 – CHƯƠNG QUYẾN THUỘC, SO SÁNH, HƠN KÉM

QUYỂN 52 Quyển này gồm hai chương: Quyến thuộc, So sánh hơn kém. 56. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *