Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

Được thân người khó hơn
Nếu đã lìa các nạn
Cần phải thường tinh tiến.
– Thuở xưa, một cậu bé đọc kinh thấy có câu chuyện con rùa mù gặp bông cây nổi là việc rất khó. Sau đó, cậu bé kiếm miếng ván, đục một lỗ vừa đầu mình chui qua, rồi ném vào trong hồ. Cậu bé vào hồ, lặn xuống trồi lên mong chui đầu qua lỗ ván, nhưng tạm ván trôi bồng bềnh trên mặt nước không thể đưa đầu vào được. Cậu bé nghĩ: “Thật là đáng chán! Thân người thật khó được, giống như Đức Phật dùng ví dụ con rùa mù trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần và bông cây nhỏ trôi giữa biển. Thật là khó gặp! Nay ở trong hồ nhỏ, lỗ ván thì lớn và hai mắt của ta còn sáng, thế mà ta đã trồi lên, lặn xuống cả trăm lần vẫn không chui đầu qua ván được, huống gì con rùa mù gặp bộng cây!”.
Cậu bé nói kệ:
Bộng cây nhỏ lênh đênh
Trênbiển cả mênh mông
Trăm năm, rùa mù nổi
Thật khó có thể gặp
Ta ở ao nước nhỏ
Lỗ ván lại rất lớn
Cả trăm lần trồi lên
Không thể chui vào được.
Rùa mù thật là khó
Chui đầu qua bông cây.
Ác đạo sinh làm người
Khó được cũng như vậy.
Nay ta được thân người
Chớ để tâm buông lung.
Hằng hà sa chư Phật
Ta chưa từng được gặp,
Hôm nay được tĩnh nhận
Lời của Đức Thế Tôn.
Pháp mầu Ngài đã dạy
Ta quyết sẽ thụ trì.
Phải khéo léo tu tập
Cứu độ khắp muôn loài
Không ai cứu ta được
Nên phả tinh tiến.
Nếu đọa vào tám nạn
Sao có thể xa lìa!
Nghiệp thế gian đeo đuổi
Rơi vào trong đường ác.
Nay ta nên trọn mau
Thoát khỏi ngục ba cõi
Nếu chưa lìa ngục này
Làm sao được giải thoát?
Đọa vào loài súc sinh
Trải qua vô số kiếp,
Địa ngục và ngạ quỉ
Tối tăm và khốn khổ.
Nếu ta không siêng tu
Làm sao xa lìa được
Các đường ác hiểm nạn?
Nay đã được thân người
Không dứt hết khổ đau
Không lìa ngục ba cõi
Nên siêng năng tu tập
Quyết lìa ngục ba cõi,
Nay ta cầu xuất gia
Nhất định được giải thoát.
Kinh tội nghiệp báo ứng có bài kệ:
Dòng chảy thường không đầy
Lửa mạnh chẳng cháy lâu
Mặt trời mọc rồi lặn
Trăng tròn rồi lại khuyết.
Dù giàu sang, quyền quỷ
Cũng thoáng chốc qua mau.
Vì thế nên biết thân người khó được lại dễ mất. Vì dễ mất nên không được tham đắm dục lạc. Phải biết thân người từng niệm từng niệm gần đến cái chết, như đồ tể kéo heo, dê đem đến lò mồ.
Kinh Niết-bàn ghi: “Quán thọ mạng này thường bị vô lượng oán thù vây quanh; niệm niệm tổn giàm, không tăng trưởng; giống như dòng thác không bao giờ dừng,

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *