Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

Khất thực để nuôi thân
Sao dùng của thí chủ
Mà lòng lại sân hận?
Bụng chứa thức ăn này
Sao lại sinh giận dữ
Thức ăn của tín thí
Sao có thể tiêu hóa?
Thân này chẳng thanh tịnh
Chín lo thường bài tiết
Hôi thối thật đáng ghét
Là vật chứa các khổ.
Thân này rất xấu xa
Tích tụ những ung nhọt
Khi bị xúc chạm nhỏ
Thì vô cùng khổ não.
Thân giống như tấm bia
Thường bị tên bắn trúng,
Có thân nên có khổ
Không thân thì không khổ
Ruồi, muỗi và trùng độc
Có thể đốt chết người
Nên thường phải tinh tiến
Mau xa lìa thân này.
Nên biết, người xuất gia hoặc tại gia thường phải chính niệm hiện tiền đối với những điều ở trên, không được mới hiểu một chút ít liền khởi tâm ngã mạn, không biết tàm quí. Như người chứng bốn quả, tuy chẳng thụ tổng báo nhưng vẫn thụ biệt báo. Chonên kinhHiền ngu ghi: “Như Ương-quật-ma-la đượcgặp Phật và chứng quả A-la-hán, nhưng do đã từng giết chín trăm chín mươi chín người, nên ở trong phòng mà lửa địa ngục từ chân lông phát ra khiến ông vô cùng đau khổ”. Huống gì phàm phu chưa dứt phiền não, tùy theo nghiệp tội đã tạo nhất định đọa ba đường ác. Được làm người rất khó, nhưng khi gặp nhân duyên ác thì rất dễ mất thân người, vì ác nhiều thiện ít. Trong một ngày, khởi trăm nghìn niệm ác mà chẳng có một niệm thiện.
Kinh Tịnh độ tam-muội ghi:
* Tội phúc chất chồng, nhưng có thứ lớp rõ ràng, sau này phải thụ nhận, quả báo tội phúc chẳng mất, mỗi niệm thụ một thân. Niệm thiện thì thụ thân trời, người; niệm ác thì thụ thân trong ba đường ác. Trăm niệm thụ trăm thân; nghìn niệm thụ nghìn thân. Một ngày một đêm gieo nghiệp sinh tử, về sau phải thụ tám ức năm mươi vạn thân đủ loài. Trong trăm năm gieo nghiệp, đời sau thật khó tính được. Tâm thức bám theo nghiệp mà thụ thân khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thân, xương, da, lông cũng đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới.
Kinh Bồ-tát xử thai có bài kệ:
Vô số kiếp đến nay
Lưu chuyển trong sinh tử
Ta thụ vô lượng thân
Chẳng thể lìa bào thai
Tính số thân từng trải
Không thể nói ra hết
Những kiếp làm chó trắng
Xương chất ức tu di
Thân ta khắp đại địa
Mũi kim cũng chẳng lọt
Huống gì làm loài chó
Số lượng chẳng thể tính
Nên ta nhiếp tâm ý
Chẳng tham, chẳng buông lung
Kinh Đề-vị ghi:
– Như có một người đứng trên núi Tu-di, thòng một sợi chỉ nhỏ xuống; lại có một người ở chân núi cầm cây kim đưa lên; lúc ấy bổng cơn lốc xoáy mịt mù nổi lên làm cho sợi chỉ khó lọt vào lỗ kim. Được làm người còn khó hơn thế
Kinh Bồ-tát xử thai ghi:
– Thế tôn nói kệ:
Rùa mù, bộng cây trôi
Cũng còn có lúc gặp
Một khi mất thân người
Ức kiếp khó tìm lại.
Biển sâu rộng ba trăm
Ba mươi sáu vạn dặm
Ném một cây kim xuống
Còn có thể tìm thấy
Một khi mất thân người
Gặp lại còn khó hơn.
Luận Đại trang nghiêm có bài kệ:
Lìa các nạn đã khó

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *