Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

Tỉnh giấc, gông cùm tự mở. Ông biết đó là nhờ thần lực của kinh điển, nên càng chuyên tâm. Sau đó ông tự đóng đinh và sửa gông lại. Ba ngày sau, quan tra xét lại rồi tha cho ông.
16. CHƯƠNG GIẢNG PHÁP VÀ NGHE PHÁP
16.1. LỜI DẪN
Thầy trò nghĩa nặng, tuệ học là hơn hết; tu lấy nghĩa phương, đa văn là bậc nhất. Cho nên ngài Mã Minh xiển dương cương yếu khi Phật pháp sắp diệt; ngài Long Thọ hưng khởi biện giải Đại Tiểu thừa. Tuệ chiếu rực rỡ, đàm luận xuất chúng, thật có thể bao gồm danh số cương yếu, tẩy sạch mối nghi. Nhưng học mà không giảng thuyết, đó là nỗi lo của Ni Phụ, về nghĩa mà không thông đạt, đó là sự cảnh giác của Thích Tôn. Cho nên kinh ghi: “Cúng dường pháp là cúng dường thù thắng nhất”. Đạo đức kinh ghi: “Người thiện là thầy dạy của kẻ bất thiện. Kẻ bất thiện là học trò của người thiện”. Nhận và thuyết không trái thì lí vượt tâm ý; giảng và nghe trái tôn chỉ thì khó thông suốt. Vì thế một tượng đã thiếu thì sáu hào chẳng lập; một lời sai lầm thì muôn đời chịu khổ. Cho nên biết, người truyền pháp thì không dễ, người nhận lãnh thì rất khó; bởi vì cách Phật đã lâu, những lời dạy vi diệu dần dần ẩn mất, nên một lần giảng nói, một lần lãnh thụ dù có quyết chí cũng khó thực hành. E rằng tâm nhiễm danh lợi, lòng trần khó tẩy sạch!
16.2. DẪN CHỨNG
Trung luận có bài kệ:
Chân pháp và người thuyết
Cùng người nghe khó được
Như thế thì sinh tử
Chẳng hữu biên, vô biên.
Luận Thập địa ghi:
Do người nói pháp và nghe pháp chẳng đúng pháp, nên phạm hai lỗi: một là chẳng bình đẳng nói pháp, hai là Phật không tùy hỉ.
Kinh Đại tập có bài kệ:
Nếu gặp người không phải pháp khí
Với họ Như Lai khởi tâm xả
Lậpnhiều phương tiện đợi thời cơ
Khiến họ được chân thật giải thoát.
Luận Đại trang nghiêm có bài kệ:
Nghe pháp có chỗ hiểu
Chưa nghe chớ vội chê
Vô lượng pháp chưa nghe
Hủy bảng thành nghiệp si.
Luận Bảo tỉnh có bài kệ:
Kẻ ngu si, ngã mạn
Thích tu pháp Tiểu thừa
Hủy báng pháp, pháp sư
Bị chư Phật chê trách.
Người hiện tướng uy nghi
Chảng hiểu lời Như Lai
Hủy báng pháp, pháp sư
Bị chư Phật chê trách.
Nay thấy người mới học đạo, chưa đủ sức phân biệt tốt xấu, lại khởi chấp mê lầm, nghĩ mình biết hết văn nghĩa, rồi cậy vào đó xem thường người khác.
Luận Địa trì ghi:
– Theo văn chấp nghĩa thì mắc năm lỗi: một là không có chính tín; hai là thoái đạo quá nhanh; ba là dối gạt chúng sinh; bốn là xem thường giáo pháp; năm là hủy báng chính pháp. Tâm của người nói pháp còn cấu uế thì làm sao khiến người nghe sinh lòng tin! Nếu tâm người nói pháp thanh tịnh thì dù là sinh tử cũng biến thành niết-bàn. Nếu tâm người nói pháp còn cấu nhiễm thì dù là niết-bàn cũng biến thành sinh tử.
Kinh Niết-bàn ghi:
– Pháp Đại thừa là cam lộ, cũng là thuốc độc. Nếu hiểu nghĩa thì là cam lộ, không hiểu nghĩa thì thành thuốc độc. Như người bỏ chất độc trong sữa có thể giết chết kẻ khác.
Luận Phật tính có bài kệ ghi:
Không trí, không hiểu biết
Bạn xấu phá hạnh lành
Như nhện rơi vào sữa
Sữa ấy thành chất độc.
Kinh Thập luân ghi:
– Nếu người nào trong các giai cấp sát-lợi, chiên-đà-la, V.V…. thấy người xuất gia trong giáo pháp của ta hoặc thấy hàng thanh văn, bích-chi-phật cho đến pháp sư giảng nói Đại thừa mà hủy báng, nhục mạ, dối gạt chính pháp và làm chướng ngại, não loạn pháp sư thì người ấy sẽ bị đọa địa ngục A-tì. Nếu người nào thấy người xuất gia trong giáo pháp của ta mà khởi sân khuể, nhục mạ, chẳng chịu tin theo lời dạy của ta, lại phá hoại chùa tháp, phòng tăng, điện đường, giết hại tì-kheo thì tất cả căn lành tu tập trước đâỵ đều mất hết; nhiều ngày trước khi chết, khắp thân thể đều đau nhức thống khổ như bị lửa thiêu đốt, lưỡi thụt vào, không nói được; sau khi chết đọa vào địa ngục A-tì.
16.3. PHÉP TẮC NGHE VÀ GIẢNG
Tam thiên uy nghi ghi:
– Khi ngồi trên tòa cao đọc kinh, có năm việc: Một là trước phải lễ Phật; hai là phải lễ kinh pháp rồi đặt lên bàn; ba là phải bước một chân lên a-tăng-đề rồi mới đứng thẳng ở giữa tòa; bốn là phải quay người lại; năm là tay vịn vào thành tòa rồi mới an tọa

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *