Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

tâm cầu xin xuất gia. Sau khi xuất gia, họ không cần trồng trọt, từ đất tự nhiên sinh các loại lúa gạo, cây cối tự nhiên sinh ra quần áo, được tất cả chư thiên cung cấp”.
Kinh Phật tạngghi: “Nên nhất tâm tu tập, thực hành theo chính pháp, chớ nghĩ đến việc ăn mặc. về những món cần dùng, nên biết chỉ cần từ một phần của công đức tướng lông trắng của Đức Như Lai hiện ra, tất cả đệ tử xuất gia trong thời mạt pháp cũng không bao giờ dùng hết”.
Kinh Hiền ngu ghi: “Ví dụ có một thầy thuốc giỏi cùng lúc trị lành mắt cho một trăm người mù và có một người cứu được một trăm kẻ thoát khỏi tội bị móc mắt. Hai người này phúc đức tuy vô lượng, nhưng vẫn không bằng phúc đức cho phép người xuất gia, hoặc tự mình xuất gia. Vì công đức ấy thật to lớn”
13.3. XUẤT GIA
Người muốn xuất gia, theo luật, trước hết phải như pháp thỉnh một vị hòa thượng và một vị a-xà-lê.
Luận Tát-bà-đa ghi:
– Trước hết, phải thỉnh hòa thượng để thụ mười giới, nếu hòa thượng không có thì đệ tử cũng đắc giới. Nếu đệ tử nghe biết hòa thượng tịch thì không đắc giới, nếu không nghe tin hòa thượng tịch thì đắc giới. Trường hợp thỉnh a-xà-lê cũng giống như vậy.
Kinh Thanh tín sĩ độ nhân ghi:
– Nếu người muốn xuất gia, trước hết phải đến chỗ cạo tóc lấy nước thơm rưới trên mặt đất trong chu vi khoảng bảy thước, treo phan ở bốn góc, xếp môt chỗ cao để người xuất gia ngồi và đặt hai tòa cao đep hơn cho hai vị giới sư. Người muốn xuất gia phải măc y phục thế tục, lạy từ biệt cha mẹ, rồi đọc bài kệ:
Luân chuyển trong ba cõi,
Không thể thoát ái ân.
Bỏ ân ái, vào đạo,
Là báo ân chân thật.
Nói kệ xong, người ấy liền cởi bỏ y phục thế gian.
Luận Thiện kiến” ghi:
– Trước khi xuất gia, nên dùng nước thơm tắm gội sạch sẽ đề trừ tập khí thế gian.
Kinh Độ nhân ghi:
– Tuy người mới xuất gia được mặc y phục xuất gia, nhưng chỉ được mặc nê-hoàn tàng12, tăng-kì-chi13, chưa được đắp ca-sa. Khi vào giới trường, người mới xuất gia nên đến quỳ thẳng trước hòa thượng. Hòa thượng phải xem đệ tử như con, không được sinh tâm cho là thấp kém. Đệ tử phải xem hòa thượng như cha, luôn khởi tâm cung kính cúng dường. Sau khi nghe hòa thượng nói giới pháp và khuyên dạy xong, đệ tử phải đến ngồi trước mặt vị a-xà-lê.
Luận Thiện kiến ghi:
– Vị a-xà-lê rưới nước thơm trên đầu đệ tử và đọc bài kệ:
Lành thay! Đại trượng phu
Biết rõ đời vô thường
Bỏ tục, hướng niết-bàn
ít có, khó nghĩ lường.
Kế đó, vị a-xà-lê dạy đệ tử lạy mười phương chư Phật và nói kệ ca ngợi:
Quy y đấng Thế Tôn
Hay cứu khổ ba cõi
Và nguyện các chúng sinh
Hưởng niềm vui vô vi.
Sau đó, vị a-xà-lê cạo tóc cho người ấy.
Kinh Độ nhân ghi:
– Khi a-xà-lê cạo tóc cho đệ tử, những người tham dự ở bên cạnh đọc bài kệ xuất gia:
Hủy hình giữ chỉ hướng
Cắt ái, lìa người thân
Xuất gia hoằng Thánh đạo
Thệ độ các chúng sinh.
Khi cạo tóc, a-xà-lê nên chừa lại một ít tóc trên đầu đệ tử. Sau đó, đệ tử đến quỳ thẳng trước hòa thượng. Hòa thượng hỏi:
– Nay ta cạo tóc trên đầu của ông được không? Đệ tử đáp:
– Dạ được!
Cuối cùng, hòa thượng đắp ca-sa cho đệ tử. Khi đắp ca-sa, theo luận Thiện kiến, tất cả đều đọc bài kệ tán thán:
Đẹp thay, áo giải thoát!
Áo ruộng phúc vô tướng
Khoác rồi giữ nghiêm giới
Độ khắp các chúng sinh.
Kinh Độ nhân ghi:
– Sau khi đắp ca-sa, người mới xuất gia phải lễ Phật. Người tại gia đi theo phía sau người ấy nhiễu Phật ba vòng. Người ấy sung sướng nói kệ:
May thay được gặp Phật!
Người nào lại không vui
Phúc nguyện đúng thời gặp
Nay ta được pháp lợi.
Sau khi lễ Phật, lễ tăng chúng và hai vị giới sư, người mới xuất gia đến ngồi ở hàng cuối, nhận lễ mừng của lục thân14. Người ấy được xuất gia, lìa xa thế tục, đã vui mừng lại còn được người thân làm lễ, nên đạo tâm càng phấn khởi. Trước khi cạo tóc, nên ăn chay là tốt nhất.
Luận Tì-ni mẫu ghi:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *