Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

Ba nghiệp thích tạo các việc dữ,
Không chịu tu tập những nghiệp lành,
Người ngu như thế hẳn phải đọa,
Vào ngục Chúng hợp, chịu khố lâu.
Hoặc giết dê, ngựa, cùng loài trâu,
Gà, heo và những cầm thú khác,
Lại giết trùng kiến, loài bé nhỏ,
Người ấy cũng đọa ngục Chúng hợp.
Khi sống khiến nhiều loài sợ hãi,
Thường hay não loạn các chúng sinh,
Chết sẽ rơi vào ngục Núi đá,
Chịu khổ ép chặt và xay giã.
Do ba kết sử tham, sân, si,
Chuyển xoay chỉnh pháp thành tà vạy,
Phán thị thành phi, trái giới pháp,
Kẻ ấy chịu khổ ngục Đao kiếm.
Cậy thế, ỷ quyền cướp của người,
Có sức, không sức đều đoạt lấy,
Thường làm các việc bức não ấy,
Quả báo voi sắt giày đạp thân.
Nếu thích giết hại các chúng sinh,
Tâm ác, thân hình vấy máu tanh,
Thường tạo các nghiệp bất thiện ấy,
Kẻ này sẽ đọa ngục Kêu gào.
Dùng muôn nghìn cách hại chúng sinh,
Trong ngục Kêu gào bị thiêu nấu.
Do lòng dối gạt và gian xảo,
Rừng rậm tà kiến phủ che tâm,
Lưới ác đan dày, luôn chìm đắm,
Những nghiệp ác ấy mãi gây ra,
Kè kia đọa ngục Kêu gào lớn.
Đã rơi vào chốn khổ ải này,
Thành sắt cháy đỏ, thật ghê rợn,
Lại thêm phòng nhà đều bằng sắt,
Người vào nơi ấy đều bị thiêu.
Nếu ở thế gian tạo nghiệp ác,
Thường làm não loạn các chúng sinh,
Kẻ ấy sẽ đọa ngục Thiêu nướng,
Muôn kiếp phải chịu cảnh cháy thiêu.
Nếu thường xúc não, làm buồn khổ,
Các bậc sa-môn, bà-la-môn,
Cha mẹ, tôn trưởng, người già cả,
Sẽ bị rơi vào ngục Thiêu nướng.
Ở đời không chịu tu thập thiện,
Ruồng bỏ mẹ cha, người thân thiết,
Những kẻ thích làm các việc này,
Nhất định rơi vào ngục Thiêu nướng.
Ác tâm đối với Bà-la-môn,
Sa-môn, cha, mẹ và người thiện,
Hoặc là làm hại bậc tôn quý,
Trong ngục Thiêu nướng bị cháy tiêu.
Người hay gây tạo các nghiệp ác,
Chưa từng phát khởi chút thiện tâm,
Sẽ bị rơi thẳng ngục A-tì,
Phải chịu vô số điều khổ não.
Nếu nói chính pháp thành phi pháp,
Nói điều phỉ pháp thành chính pháp,
Không làm tăng trưởng các việc lành,
Người ấy sẽ đọa ngục A-tì.
Đẳng hoạt, Dây đen và Hợp hội
Kêu gào, Kêu gào lớn, thành năm,
Bức bách và Thiêu nướng là bảy,
Địa ngục A-tì là thứ tám.
Trên đây là tám địa ngục lớn,
Mười sáu ngục nhỏ lại vây quanh,
Khổ đau khốc liệt không chịu được,
Đều do gây tạo các nghiệp ác”.
4.6.8. Khuyên răn

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *