Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

Ngày lành sao tốt chọn làm phi
Rước đón đưa nàng về nội điện
Thái tử cùng nàng hưởng dục lạc
Ngày đêm bên nhau không biết chán
Cùng như thiên chủ Kiểu-thi-ca
Cùng vợ Xá-chi, hưởng hoan lạc.
Lúc Thế Tôn thành đạo, ưu-đà-di bạch Phật:
– Bạch đức Thế Tôn! Con chưa rõ kiếp trước Thế Tôn và nàng Cù-đa-di họ Thích có nhân duyên gì, khiến nàng chẳng màng các thanh niên kia, chỉ chọn Ngài mà lòng vui sướng, tại sao như thế?
Phật bảo Ưu-đà-di:
– Ưu-đà-di hãy lắng nghe, cô gái họ Thích Cù-đa-di chẳng những đời nay mà quá khứ cũng đã không thích các người kia mà chỉ thích Ta!
– Ta nhớ thuở xưa, ở dưới núi Tuyết có vô lượng vô biên các loài thú, chúng đều theo nhau đi tìm thức ăn. Trong loài thú, có một con hổ cái với bộ lông rực rỡ rất đẹp, không thú nào sánh bằng, khiến cho nhiều con thú khác muốn sở hữu, chúng đều nói:
– Nàng thuộc về ta! Nàng thuộc về ta!
Lại có các thú tự bảo nhau:
– Các ngươi hãy đợi, chớ có tranh nhau. Hãy để hổ cái kia tự chọn kẻ làm bạn. Con thú được chọn đó chính là vua của chúng ta.
Trong các loài thú đó, có một con trâu chúa nói với hổ cái bằng kệ:
Người đời đều lấy phân của ta
Trét lên nền đất cho thanh tịnh,
Vì thế hỗ cái hiền xinh đẹp
Nên chọn lấy ta đế làm chồng.
Hổ cái liền đáp:
Cổ ngươi thô xấu lại cao to
Chỉ hay kéo xe và mang ách
Làm sao thân hình xấu như thế
Muốn làm phu chủ của ta đây!
Khi đó, có một con voi trắng lớn nói kệ:
Ta là tượng vương trên núi Tuyết
Nhờ ta trăm trận chảng hề thua
Ta có uy lực lớn như thế
Sao nàng chưa chịu làm vợ ta?
Hổ cái lại nói kệ đáp:
Nếu ngươi nghe thấy sư tử vương
Khiến uy kinh hãi chạy tứ tán
Phân tiểu tuôn ra tung bừa bãi
Làm sao có thể làm chồng ta.
Trong ấy, có một con sư tử là vua các loài thú nói với hổ cái:
Cô xem hình tướng của ta đây
Phần trước nở nang sau nhỏ thon
Song trong núi này thật tự tại
Lại hay cứu giúp hết các loài
Ta là chúa tể cùa muôn sinh
Không có thú nào hơn được ta
Nếu nhìn thấy ta và nghe tiếng
Các thú thảy đều sợ chạy tan
Ta đây sức mạnh thật vô cùng
Uy thần rất lớn chẳng thể lường
Bởi thế, nàng hổ cần phải biết
Nên làm vợ hiền của ta đây
Hổ cái nói kệ đáp sư tử Vương:
Đại lực dũng mãnh và oai thần
Thân thể hình dung thật đoan nghiêm
Nếu nay ta được chồng như thế
Tất sẽ hết lòng mà kính phụng.
Bấy giờ, Phật bảo Ưu-đà-di:
– Ưu-đà-di! Sư tử vương nay chính là Ta, hổ cái nay là cô gái họ Thích Cù-đa-di, còn những con thú khác nay là năm trăm thanh niên họ Thích. Khi ấy, cọp cái chẳng thích những con thú kia, khi nghe nói kệ bèn chịu làm vợ Ta. Ngày nay cũng thế, nàng không thích năm trăm thanh niên họ Thích mà chọn Ta làm chồng”.
Kinh Nhân quả ghi: “Năm thái từ mười bảy tuổi, vua cho nhóm họp các vị đại thần cùng bàn về việc chọn vợ cho thái tử. Lúc ấy có người nữ tên Da-thâu-đà-la, con của một vị bà-la-môn họ Thích tênMa-ha Na-ma. Người nữ này dung mạo xinh đẹp, thông minh hơn người. Vua liền cho người chuẩn bị đầy đủ lễ, chọn cô gái đức độ nấy làm vợ thái tử. Tuy thái tử cưới nàng làm vợ, cùng sống chung, nhưng đi đứng nằm ngồi chưa từng khởi ý niệm dục vọng thế tục. Thái tử chỉ tu thiền quán”.
Kinh Phổ diệu ghi: “Bấy giờ các Lực Sĩ và trưởng giả dòng họ Thích tâu vua:
– Nếu thái tử làm Phật thì chấm dứt dòng dõi thánh vương.
Vua nói:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *