Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

thì sư thưa hỏi để dứt sự nghi ngờ, mờ tâm mê muội. Chép xong gom lại có ba nghìn tám trăm điều, chia thành mười thiên:
1. Nghi thức kết tập
2. Kệ tụng của thiên nữ
3. Phó chức xá-lợi
4. Phó chúc y bát
5. Phó chúc kinh tượng
6. Phó chúc vật của Phật
7. Kết tập trước sau
(Thiên thứ tám và chín không có vân).
10. Thánh tích trụ trì thế gian
Luật sư đối diện nghe truyền đạt, đích thân thụ nhận lời chỉ bảo, càng nghe càng vui, mắt tai tuy mỏi, nhưng sư không cảm thấy mệt nhọc, chỉ hận mình biết quá muộn, văn nghĩa không lãnh thụ trọn vẹn. Nay theo lời của vị trời nói không trái với giáo pháp trong ba tạng, nên sư ghi chép lại đầy đủ. Tuy nghe vị trời truyền lại, nhưng cũng giống như Phật thuyết. Từ đầu tháng hai đến tháng sáu, hằng ngày vị trời đều đến truyền trao không gián đoạn.
Đến đầu mùa đông, ngày mùng ba tháng mười, khí lực cùa luật sư suy giảm. Bấy giờ hương thơm phảng phất, tràng phan đầy cả hư không, thánh chúng, chư thiên cùng nói: “Chúng tôi từ cõi trời Đâu-suất đến thỉnh luật sư!”. Luật sư ngồi ngay thẳng, một lòng chắp tay, nét mặt trang nghiêm mà thị tịch. Lúc ấy hơn một trăm vị đạo tục đều thấy hương hoa đầy trời rước sư bay lên hư không.
Luật sư là bạn đồng học của tôi, đăng đàn thụ giới cùng ngày, thụ học cùng một thầy. Tuy việc làm có hơn kém khác nhau, nhưng đều thích biên soạn.
Do đó tôi căn cứ vào nhừng việc đã thấy nghe, tùy lí tùy sự, gom tập các bài kí, tóm lược những yếu tập rồi biên soạn thành điều chương, mong giáo pháp Đức Phật trụ lâu ở đời làm lợi ích chúng sinh.
Tứ thiên vương thưa luật sư: “Lúc sắp nhập niết-bàn, Như Lai cùng đại chúng trời người ở tại tinh xá Ngưu Đầu, phía nam ao A-nậu-đạt, trên đỉnh Hương sơn. Bấy giờ, Ngài bảo Đại Ca-diếp:
– Ông đưa Tu-bồ-đề lên đỉnh núi Tu-di thổi đại pháp loa triệu tập các vị bồ-tát Thập địa, chúng thanh văn khắp mười phương, trăm ức Phạm vương, Đế Thích, bốn vị thiên vương v.v…, đồng thời cũng thỉnh các Đức Phật khắp mười phương vân tập tại Hương sơn.
Ca-diếp làm theo lời Phật dạy, đại chúng vãn tập đông đủ. Bấy giờ Thế Tôn ngồi kiết-già, nhập định Kim Cang tam-muội, mặt đất chấn động sáu cách. Ngài lại phóng ánh sáng giữa chặng mày chiếu khắp đại thiên, trải qua bảy ngày. Đại chúng đều nghi, không biết có việc gì. Thế Tôn ra khỏi tam-muội, vui vẻ mỉm cười bảo đại chúng:
– Lúc Ta mới vượt thành ra khỏi hoàng cung, bên ngoài có càn-thát-bà vương thống lĩnh thuộc hạ, tấu trăm nghìn khúc nhạc trời, đến chồ Ta và hỏi:
– Ngài muốn đến đâu?
Ta đáp:
– Muốn cầu đạo Bồ-đề.
Càn-thát-bà vương hỏi:
– Ngài định thành Phật! Đức Phật Câu-lưu-tôn, lúc sắp nhập niết-bàn có giao cho tôi chiếc bình vàng, trong bình ấy có ngôi bảo tháp giữ ấn bảy báu. Trong số đỏ, có hai ấn bằng vàng ròng, năm ấn bàng trăm thứ bạch ngân. Ngài bảo tôi giữ gìn và trao lại cho Tất-đạt-đa.
Tất-đạt-đa nói:
– Lúc Ta thành Chính giác, sẽ y theo lời nói của ngươi, đến nhận chiếc bình. Không lâu sau, Tất-đạt-đa thành đạo, Đại Phạm thiên vương và địa thần Kiên Lao ở phía nam cây bồ-đề, dùng vàng ròng và bạch ngọc làm một pháp đàn kim cang lớn, dùng các thử báu trang hoàng.
Bấy giờ, càn-thát-bà vương bạch các Đức Phật mười phương:
– Con thấy các Đức Phật trong quá khứ, lúc mới thành đạo đều lên đài kim cang, dùng bình vàng đựng đầy nước rưới trên đỉnh đầu, để thành tựu giai vị Pháp vương. Nay thấy Phật Thích-ca mới thành Phật, cũng như các Đức Phật trước, lên đài kim cang. Nhưng con nghe trong bảy lớp biển xanh quanh núi Tu-di có loại nước đầy đủ tám tính chất. Thuở xưa, các Đức Phật sắp thành ngôi vị Phápvương đều lên đài kim cang, dùng nước rưới trên đỉnh đầu, nên nay con đến đó lấy nước rưới lên đỉnh đầu đức Thích-ca.
Thế là càn-thát-bà vương mở bình lấy tháp ấn ra, rồi mang bình đi múc nước. Lúc ấy, các Đức Phật mười phương bảo Ta lên đài nhiễu ba vòng; đi lên từ hướng nam, chuyển sang hướng tây, rồi dừng lại ở hướng bắc. Sau đó Ta đến giữa đàn trải Ni-sư-đàn, đỉnh lễ mười phương Phật. Các Đức Phật bảo Ta ngồi nhập Kim Cang tam-muội.
Các Đức Phật mười phương đến bảo long vương Bà-kiệt:
– Ngươi lên hang đá Kim Cang ở đỉnh núi Tần-già-la, xuống đáy biển lớn ở châu Bảo Mã Vương, nơi đó cất giữ cái chung của Chuyển luân vương và Pháp vương. Tất cả đều làm bằng vàng ròng, có bạch ngọc bảy báu đậy trên. Các Đức Phật xuất thế đều dùng nghìn cái chung này chứa nước rưới trên đỉnh. Luân vương xuất hiện cũng dùng nghìn cái chung này chứa nước rưới lên đỉnh. Ông mang cái chung của Phật đến đây, chứa đầy nước có tám tính chất rưới trên đỉnh đầu của Phật Thích-ca!
Long vương nghe Phật dạy như vậy, liền lấy chung vàng trao cho các Đức Phật mười phương. Các Ngài nhận xong, bảo càn-thát-bà vương:
– Ngươi mang nước kia đến đổ trong chung vàng của chúng Ta!
Khi các Đức Phật thụ nhận, mặt đất chấn động sáu cách, mười phương các Đức Phật đều phóng ánh sáng từ tướng lông trắng từ giữa chặng mày, trong ánh sáng đó ca ngợi công đức Phật bảo. Lúc ấy Ta ra khỏi tam-muội, cũng phóng ánh sáng giữa chặng mày, hợp với ánh sáng của các Đức Phật tạo thành một cái lọng báu, che cả tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả mặt trời, mặt trăng, các vì sao, biển lớn, núi non và chúng sinh thụ nghiệp báo đều hiện rõ trong lọng; trong lọng báu đó cũng có trăm ức cõi Phật. Các Đức Phật bảo Ta đứng trên đàn vàng, đỉnh lễ các Đức Phật mười phương.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *