Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 2 – CHƯƠNG TAM GIỚI

PUCL QUYỂN 2 – CHƯƠNG TAM GIỚI

Người trí hộ trì giới
Sẽ được ba niềm vui
Tiếng thơm và lợi dưỡng
Chết được sinh cõi trời.
Ở đây là nói về cõi Dục. Theo kinh Chính pháp niệm xứ, có người do giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm mà được sinh về cõi trời. Đây cũng là sinh vào cõi trời Dục, là ý biệt thời, nhưng không giới hạn chỉ do ba nghiệp thiện này mới được sinh vào đó. Kinh Ôn thất cho rằng tạo nghiệp thanh tịnh cung cấp vật tắm cho tăng cũng được phúc báo sinh vào cõi trời Dục và các cõi trên. Đây cũng thuộc về ý biệt thời, chứ không phải nhờ tán thiện tắm tăng mà liền được sinh lên các cõi trời trên, chỉ là sinh vào trời Dục giới mà thôi.
Kinh Niết-bàn ghi: “Người mẹ nhảy xuống sông Hằng cứu con, nhưng chẳng may mẹ con đều chết chìm, cả hai đều được sinh về cõi trời”. Đây là lòng từ tán tâm, nếu không cỏ các định thiện khác trợ giúp thỉ đâu được sinh về cõi trời. Đây là nói theo nhân xa, không giới hạn từ tán tâm được sinh thiên. Cũng giống như nói: “Chỉ một lần nghe qua kinh Niết-bàn thì không rơi vào đường ác”.
Cho nên kinh Chỉnh pháp niệm ghi: “Nếu thân nghiệp không phạm sát-đạo-dâm, khẩu nghiệp không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu thì được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, cũng được sinh lên cõi Tha Hóa Tự Tại”, ở đây có ba bậc thượng, trung và hạ, nếu giữ giới không sát sinh thì được sinh lên cõi Tứ Thiên Vương. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp thì sinh lên cõi Tam Thập Tam. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm thì được sinh lên cõi trời Dạ-ma. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ thì được sinh lên cõi trời Đâu-suất. Nếu lãnh thụ giới thế gian, phụng hành giới Phật, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ thì được sinh lên cõi trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại”
Kinh Trường A’hàm ghi: “Lại còn có các Đại thiên thần khác, toàn là những người trước kia đã từng theo Phật tu Phạm hạnh, sau khi mệnh chung, được sinh lên cõi trời Đao-lợi, khiến cho chư thiên ở đó có thêm năm phúc: Tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh tiếng cõi trời, âm nhạc cõi trời và oai đức trời”.
Kinh Tạp A-hàm ghi: “Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tì-kheo:
– Thời quá khứ, ở Câu-tát-la có một người đánh đàn tên là Thô Ngưu, du hành khắp nước. Một hôm ông dừng nghỉ tại một khu rừng vắng. Bấy giờ, có sáu thiên nữ từ cung trời rộng lớn đến chỗ Thô Ngưu nói: ‘Thưa cậu! Cậu hãy đánh đàn, chúng tôi sẽ ca múa theo’.
Thô Ngưu nói:
– Được! Tôi sẽ đánh đàn. Nhưng các cô là ai, từ đâu đến đây?
Thiên nữ nói:
– Cậu cứ đánh đàn, chúng tôi sẽ ca múa. Lời ca sẽ tự nói lên nhân duyên chúng tôi từ đâu đến đây.
Thô Ngưu gảy đàn, sáu thiên nữ kia liền ca múa theo.
Thiên nữ thứ nhất ca:
Nếu người nam, người nữ,
Bố thí y tốt đẹp
Do nhân duyên thí y,
Nơi sinh được thù thắng.
Bố thí vật mình quí
Theo ý muốn sinh thiên
Thấy cung điện tôi ở,
Nhẹ bay trong hư không
Thân trời như khối vàng
Đứng đầu trong thiên nữ
Xem xét phúc đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.
Thiên nữ thứ hai nói kệ:
Nếu người nam, người nữ,
Bố thí hương thượng hạng
Và vật mình yêu quí
Tùy muốn sinh thiên
Thấy cung điện tôi ở,
Nương hư không nhẹ bay
Thân trời như khói vàng,
Đứng đầu trong thiên nữ.
Xem xét phúc đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.
Thiên nừ thứ ba nói kệ:
Nếu người nam, người nữ,
Bố thí thức uống ăn
Vật mà mình quí mến
Theo ý muốn sinh thiên.
Xem cung điện tôi ở;
Nương hư không nhẹ bay
Thân trời như khối vàng,
Đứng đầu trong thiên nữ.
Xem xét phúc đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.
Thiên nữ thứ tư nói kệ:
Nhớ lại những đời trước,
Từng làm tôi tớ người
Không trộm, không tham ăn,
Siêng tu, không biếng nhác.
Lượng sức tự điều tiết
Chia sớt giúp người nghèo;
Xem cung điện tôi ở,
Nương hư không nhẹ bay.
Thân trời như khối vàng
Đứng đầu trong thiên nữ;
Xem xét phúc đức này
Bậc nhất trong cúng dường.
Thiên nữ thứ năm nói kệ:
Nhớ lại những đời trước
Từng làm vợ cùa người
Mẹ chồng tính hung bạo
Dùng lời lời thô mắng chửi
Vẫn giữ phận làm dâu
Khiêm tốn và vâng thuận
Nhìn cung điện tôi ở
Nương hư không nhẹ bay
Thân trời như khối vàng
Đứng đầu trong thiên nữ.
Xem xét phúc đức này
Bậc nhất trong cúng dường.
Thiên nữ thử sáu nói kệ:
Xưa từng thấy trên đường
Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni;
Liền theo họ nghe pháp
Một đêm giữ trai giới
Xem cung điện tôi ở
Nương hư không nhẹ bay-
Thân trời như khối vàng
Đứng đầu trong thiên nữ
Xem xét phúc đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng
Nghe sáu thiên nữ nói xong. Thồ Ngưu nói kệ:
Tôi nay đến đúng lúc
Trong rừng Câu-tát-la
Gặp được các thiên nữ,
Thân trời thật tuyệt vời.
Đã thấy lại được nghe,
Phải tu thêm thiện nghiệp.
Nhờ nay tu công đức,
Cũng sẽ sinh lên trời.
Nói những lời này xong, các thiên nữ liền biến mất.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 7 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.6. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *