Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PHẦN MỤC LỤC – PHÁP UYỂN CHÂU LÂM – TẬP 1

PHẦN MỤC LỤC – PHÁP UYỂN CHÂU LÂM – TẬP 1

  1. CHƯƠNG KIẾP LƯỢNG

Tiểu tam tai – Lời dẫn  – Tiểu tai dịch bệnh – Tiểu tai đao binh – Tiểu tai đói kém  – Nguyên nhân dẫn khởi  – Đối trị – Đại tam tai – Thời lượng – Thời tiết – Kiếp hoại   – Kiếp thành

QUYỂN 2

  1. CHƯƠNG TAM GIỚI

Bốn châu – Lời dẫn – Giải thích tên gọi – Lượng của đại địa – Lượng của núi – Các khoảng cách – Cõi nước-con người-sàn vật – Chiều cao-tuổi thọ-y phục – Hơn kém – Chư thiên – Luận về giai vị – Giải thích tên gọi – Nghiệp nhân – Thụ sinh – Tứ thiên vương thụ sinh – Chư thiên cõi Đao-lợi thụ sinh – Khoảng cách các tầng trời

QUYỂN 3

Thân lượng – Thân lượng chư thiên cõi Dục – Thân lượng chư thiên cõi Sác – Y phục – Thọ lượng  – Thọ lượng chư thiên cõi Dục – Thọ mạng chư thiên cõi sác – Thọ mạng chư thiên cõi Vô sác – Giải nghi – Trụ xứ  – Trụ xứ rộng hẹp – Trang hoàng trụ xứ  – Tâu trình – Sức thần thông  – Ánh sáng cùa thân – Mua bán-đổi chác – Hôn phối và sinh con – Thức ăn – thức uống  – Tùy tùng và vật cưỡi  – Quyến thuộc  – Sang hèn-giàu nghèo – Tống táng

QUYỂN 4

1,CHƯƠNG NHẶT NGUYỆT TINH TÚ

Lờỉ đẫn  –  Tình tủ  – Nhật cung  – Nguyệt cung – Lạnh nóng – Chiểu dụng – Khuyết và tròn – Mây bay – Sẩm sổt – Chớp – Tuôn mưa – Không đúng thời – Động đất

QUYỀN 5

  1. CHƯƠNG LỤC ĐẠO

Cõi trời – Lời dẫn – Giải thlch danh từ Sáu thú – Thụ khổ – Nhừng nỗi khổ ở cỗi sẳc và Vô sẳc – Nồi khổ chư thiên cõi Dục – Hết phúc tròi  – Tiểu ngũ suy – Đại ngũ suy – Cảm ứng – Đời Tấn. cư sĩ Sử Thế Quang – Đời Tấn, Thích Tuệ Ngôi – Đời Ngụy, Thích Đàm Loan  – Đời Tào Ngụy, cư sĩ Chuyên Huyền Siêu – Đời Lương, sa-môn Thích Tuệ Thiệu – Cõi người – Lời dẫn – Giải thích danh từ Nhân (loài người) – Trụ xứ – Nghiệp nhân – Sang hèn-Giàu nghèo – Thụ khổ – Cảm ứng  – A-tu-la – Lời dẫn – Giải thích từ A-tu-la – Trụ xứ  – Nghiệp nhân – Quyến thuộc – Y phục và thức ăn  – Chiến đấu – Cảm ứng

QUYỂN 6

Quỉ thần – Lời dẫn – Giải thích danh từ quỷ – Trụ xứ của quỷ – Số lượng – Nghiệp nhân – Thân lượng-thọ mạng – Đẹp xấu-khổ vui-sang hèn – Nhà cửa – Cảm ứng  – Đời Tống, Tư Mã Văn Tuyên – Đồn Tống, Vương Hồ – Đời Tống, Lí Đán – Đời Tống, Thượng thư tả bộc xạ Trịnh Tiên Chi – Đời Đường, Tuy Nhân Thiến – Yêu mị vùng Lâm Xuyên – Các quỉ thần trong nhân gian – Nam Dương, Tống Định Bá – Súc sinh – Lời dẫn – Giải thích danh từ Súc sinh  – Trụ xứ của súc sinh –  Thân lượng –  Thọ mạng và nghiệp nhân – Thụ báo –  Tu phúc – Khổ vui và ưa ghét – Cảm ứng  – Quỉ hiện dọa người – Gia quốc ở đất Thục  – Trị ô ở đất Việt – Quái của cây, đá  – Đời Tấn, loài Tê khuyển  – Tồ tiên của Man Di – Truyện trong Tây quốc kí của ngài Huyền Trang

QUYỂN 7

Địa ngục – Lời dẫn – Giải thích danh từ Địa ngục – Thụ quả báo – Thời gian chịu tội – Vua quản ngục – Cung điện của vua Diêm-la – Nghiệp nhân – Khuyên răn – Cảm ứng – Đời Tấn, cư sĩ Triệu Thái – Đời Tấn, sa-môn Chi Pháp Hành – Nước Triệu, cư sĩ Thạch Trường Hòa – Uất khí – Suối nước nóng ở nước Thổ-Phồn – Đời Đường, Liễu Trí Cảm

QUYỂN 8

  1. CHƯƠNG THIÊN PHẬT

Thất Phật – Lời dẫn – Thời gian Phật xuất thế – Họ và tên – Giai cấp – Cộỉ cây đắc đạo – Ánh sáng thân Phật  – Các hội thuyết pháp – Đệ tử  – Lâu mau – Nhân duyên – Lời dẫn – Dẫn chứng – Nghiệp nhân – Dòng họ

Lời dẫn – Họ vua – Dòng tộc – Cầu hôn – Giáng thai – Lời dẫn – Hiện tướng suy  – Quán xét căn cơ  – Hiện điềm lành – Giáng thai  – Giáo hóa

QUYỂN 9

Xuất thai – Lời dẫn – Đón hoàng hậu – Hiện điềm  – Gá thai – Chiêu cảm phúc báo – Hàng phục tà ma – Đồng ứng hiện sinh – So sánh và suy lường  – Nuôi dưỡng – Lời dẫn  – Nuôi dưỡng – Điềm lành  – Xem tướng – Lời dẫn – Ban lịnh xem tướng – Thể hiện lòng cung kính – Hiện tướng – Nghiệp nhân – Gỉống và khác – So sánh – Trăm phúc – Du học – Lời dẫn – Mời thầy dạy học – Đấu sức – So sánh

QUYỂN 10

Nạp phi – Lời dẫn – Quán đỉnh  – Cẩu hôn – Nghi ngờ và phỉ báng – Nạn ở trong thai sáu năm – Thần dị – Nhàm chán khổ – Lời dẫn – Thăm đồng ruộng – Ra thành du ngoạn – Chán khổ – Xuất gia – Lời dẫn  – Lìa dục vọng – Cạo tóc – Y phục – Bảo Xa-nặc trở về  – Vua Tịnh Phạn ngăn thái từ xuất gia – Tóc Phật – Thời gian xuất gia – Hội thông

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 7 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.6. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *