Home / Tag Archives: tát bàn ra phạt duệ

Tag Archives: tát bàn ra phạt duệ

Chú Đại Bi Câu 6 – 10

(6) MA HA CA LÔ NI CA DA Ma ha ca lô ni ca da, đó chính là bản thân đức Bồ Tát Mã Minh tay đang cầm bạt chiết la DỊCH: (ca lô) nghĩa là bi thương. (Ni ca) là tâm. (Da) là lễ. Trọn câu có nghĩa là: ...

Read More »