Home / Tag Archives: phẩm quyết nghi

Tag Archives: phẩm quyết nghi

Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI

Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI Một hôm Vi thứ sử thiết trai cúng dường. Thọ trai xong, Vi thứ sử thỉnh Sư thăng tòa. Quan liêu, học sĩ, thứ dân cung kính đảnh lễ thưa: Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp thật không thể sụy lường. Con có ...

Read More »