Recent Posts

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh PHẨM LƯỠNG BẤT HÒA HIỆP QUÁ THỨ BỐN MƯƠI BẢY Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: “Người thính pháp nơi Bát ...

Read More »

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỷ kheo Thích Trí TỊnh PHẨM KINH NHĨ VĂN TRÌ THỨ BỐN MƯƠI LĂM Lúc đó Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân nghĩ rằng: “Nếu thiện nam, thiện ...

Read More »