Home / CHÌ TRÚ / Chú Đại Bi (page 2)

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi câu 31 – 35

ĐỊA RỊ NI Địa rị ni, chính là Sư Tử Vương, bing nghiệm độc tụng DỊCH: (Địa rị ni) có nghĩa là hết sức dũng cảm, tịnh diệt và trong sạch, che chở, bẻ tung ra. Đó chính là hóa thân của Đức Thiết Câu Thủ Nhỡn Bồ Tát GIẢI: ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 26 – 30

(26) MA HÊ MA HÊ RỊ ĐÀ DỰNG Ma hê ma hê rị đà dựng, đó chính là bản thân đức Bạch Phát Di Đà là thung dung. DỊCH: (Ma hê ma hê) có nghĩa là vô tâm cực ý , đại tự tại, có ý chỉ về Ngũ Sắc ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 21 – 25

(21) CA RA ĐẾ Ca ra đế, chính là vị đế thần to lớn sắc đen DỊCH: (Ca ra đế) có nghĩa là lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn và hưng đạo nghiệp GIẢI: (Ca ra đế) có nghĩa là tâm bền vững, được đại trí tuệ GIẢNG: câu ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 11 – 15

(11) BÀ LÔ KIẾT ĐẾ THẤT PHẬT RA LĂNG ĐÀ BÀ Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà chính là đức Viên Báo Thân Lư Xá La Phật. DỊCH: (bà lô kiết đế) nghĩa là Quán. (thất Phật) có nghĩa là Thế Âm. (lăng đà bà) có ...

Read More »

Chú Đại Bi Câu 6 – 10

(6) MA HA CA LÔ NI CA DA Ma ha ca lô ni ca da, đó chính là bản thân đức Bồ Tát Mã Minh tay đang cầm bạt chiết la DỊCH: (ca lô) nghĩa là bi thương. (Ni ca) là tâm. (Da) là lễ. Trọn câu có nghĩa là: ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 1 – 5

(1) NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐÁ RA DẠ DA Câu chú này chính là bản thân đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã vận dụng lòng đại từ bi tụng niệm. vậy khi đọc chớ nên đọc quá to với một tinh thần vội vã DỊCH: (Nam Mô) ...

Read More »

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả ...

Read More »

ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ NAM MÔ CHƯ PHẬT, CHƯ VỊ BỒ TÁT, CHƯ VỊ THÁNH HIỀN, TĂNG CHÚNG, THIÊN LONG BÁT BỘ, THIÊN THẦN HỘ PHÁP CHƯ THIÊN KÍNH BẠCH CHƯ TÔN HOÀ THƯỢNG, THƯỢNG TOẠ, ĐẠI ĐỨC, TĂNG, NI KÍNH THƯA QUÝ ĐẠO HỮU Trước hết chúng ...

Read More »