Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 3

PUCL – Tập 3

PUCL QUYỂN 40 – CHƯƠNG XÁ LỢI

buddha9

Quyển này có một chương Xá-lợi. 37. CHƯƠNG XÁ-LỢI 37.1. LỜI DẪN Phật đức rộng lớn phủ trùm cả trời người, lí đạo nhiệm mầu vượt hẳn sáu kinh. Trí Phật cao hơn bách gia chư tử, lại kì diệu vượt dấu tích của hữu tình, hơn cả thắng tích ...

Read More »

PUCL QUYỂN 39 – CHƯƠNG GIÀ LAM

buddha in singapore

QUYỂN 39 Quyển này có một chương Già-lam. 36. CHƯƠNG GIÀ-LAM 36.1. LỜI DẪN Ngày xưa, Tây Vực lát vàng ở Kì Viên là khởi đầu xây nền phúc; Đông độ tạo dựng chùa tháp là kết cục của việc cầu tịnh nghiệp. Vì thế, bảo tháp ẩn chứa quang ...

Read More »

PUCL QUYỂN 38 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

This 1,500-year-old statue of Buddha has been given a bit of respect to cover it's crumbling parts after locals donated a giant 400-year-old cassock.

The so-called 'Mengshan Buddha' is a popular tourist attraction on Meng Mountain near Taiyuan, in Shanxi province.

But after 1,500 years of standing in the open, the statue had more than a little sign of wear and tear.

The regional monument protection association had managed to get experts in to repair the statues head, but lacked the funds for the difficult and complicated repair of the body, and there were also complaints that any work would destroy the statues value as an ancient relic.

Found by a farmer in 2005 after it had been forgotten about for years, the 1,459-year-old statue has been a major boost to the local tourist trade and locals decided to provide the coat as a sign of respect and gratitude, and to protect the statue as well from the elements.

It is also hoped it will stop visitors making off with crumbling flakes of the oldest cliff-carved Buddha statue in China.

There are lots of visitors especially during the current public holiday and although access is free visitors still spend money supporting the local economy while visiting to pay their respects.

QUYỂN 38 Quyển này tiếp theo chưorng Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP (tt) 35.6. THÁP CỔ Kinh Tượng pháp quyết nghi ghi: “Xây cái mới không bằng sửa cái cũ, làm phúc không bàng tránh họa!”. Lời này rất đúng! Có những chúng sinh để chùa tháp cũ hư, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

Road between Hoi An and Hue

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI DẪN Kính nghĩ: Đức Như Lai ứng hiện, thân vi diệu rực rỡ khắp tam thiên; bậc Chính Giác tuy đã nhập diệt, nhưng xá-lợi vẫn lưu truyền tám vạn nơi. Vì thế, bảo tháp ...

Read More »

PUCL QUYỂN 34 – CHƯƠNG NHIẾP NIỆM, PHÁT NGUYỆN

buddha in mongco

QUYỂN 34 Quyển này gồm có hai chương: Nhiếp niệm, Phát nguyện. 28. CHƯƠNG NHIẾP NIỆM – PHÁT NGUYỆN 28.1. LỜI DẪN Nghĩ rằng: Tâm phàm khó cấm ngăn tựa khỉ vượn, luôn rong ruổi giống như voi điên, ba nghiệp dấy động, duyên nghiệp càng tăng. Vì thế Đức Phật ...

Read More »

PUCL QUYỂN 33 – CHƯƠNG TẠO PHÚC

buddha8

QUYỂN 33 Quyển này có một chương Tạo phúc. 27. CHƯƠNG TẠO PHÚC 27.1. LỜI DẪN Vua Ưu-điền là người đầu tiên tạc tượng Phật bằng gỗ chiên-đàn; vua Ba-tư-nặc là người khởi xướng đúc tượng Phật bằng vàng. Tượng nào cũng tả rõ chân dung, khéo bày diệu tướng, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 31 – CHƯƠNG ẨN TÍCH, YÊU QUÁI

buddha7

QUYỂN 31 Quyển này gồm hai chương: Ẩn tích, Yêu quái. 23. CHƯƠNG ẨN TÍCH 23.1. LỜI DẪN Từng nghe: Thánh hiền xuất thế, hiện thân khắp muôn nơi, những chỗ các Ngài dừng trụ đều được lợi ích. Kẻ phàm tục xem trọng điều kiết hung, bậc thượng trí ...

Read More »