Home / Pháp Uyển Châu Lâm (page 5)

Pháp Uyển Châu Lâm

PUCL QUYỂN 57 – CHƯƠNG MẮC NỢ, TRANH TỤNG

buddhist-lamas-monks

QUYỂN 57 Nội dung quyển này gồm hai chương: Mắc nợ, Tranh tụng. 65. CHƯƠNG MẮC NỢ 65.1. LỜI DẪN Khuyên gắng hành thiện, răn lìa lầm lỗi là tâm thường hằng của bậc Đại sĩ; dẹp bỏ điều ác, tu tạo việc lành là nguyện muôn kiếp của Bồ-tát. ...

Read More »

PUCL QUYỂN 55 – CHƯƠNG PHÁ TÀ

duc-phat9

QUYỂN 55 Quyển này gồm một chương Phá tà. 62. CHƯƠNG PHÁ TÀ 62.1. LỜI DẪN Từng nghe: Tam thừa mở lối, giúp các con thoát nạn nhà lửa; Bát chính dẫn đường, đưa chúng sinh ngộ quả Vô vi. Cho nên, mây từ tuôn mưa, không phân biệt ngải ...

Read More »