Home / Pháp Uyển Châu Lâm (page 5)

Pháp Uyển Châu Lâm

PUCL QUYỂN 60 – CHƯƠNG CHÚ THUẬT

QUYỂN 60 Nội dung quyển này có một chương Chú thuật. 68 CHƯƠNG CHÚ THUẬT 68.1. LỜI DẪN Công năng của chú thuật là giúp trừ tín tâm mê muội, mở ra minh tuệ chính chân; lại xé toang màng ngăn che nhiều lớp, chữa lành bệnh nặng nhiều đời. ...

Read More »

PUCL QUYỂN 57 – CHƯƠNG MẮC NỢ, TRANH TỤNG

QUYỂN 57 Nội dung quyển này gồm hai chương: Mắc nợ, Tranh tụng. 65. CHƯƠNG MẮC NỢ 65.1. LỜI DẪN Khuyên gắng hành thiện, răn lìa lầm lỗi là tâm thường hằng của bậc Đại sĩ; dẹp bỏ điều ác, tu tạo việc lành là nguyện muôn kiếp của Bồ-tát. ...

Read More »

PUCL QUYỂN 55 – CHƯƠNG PHÁ TÀ

QUYỂN 55 Quyển này gồm một chương Phá tà. 62. CHƯƠNG PHÁ TÀ 62.1. LỜI DẪN Từng nghe: Tam thừa mở lối, giúp các con thoát nạn nhà lửa; Bát chính dẫn đường, đưa chúng sinh ngộ quả Vô vi. Cho nên, mây từ tuôn mưa, không phân biệt ngải ...

Read More »