Home / Pháp Uyển Châu Lâm (page 2)

Pháp Uyển Châu Lâm

PUCL QUYỂN 90 – CHƯƠNG PHÁ GIỚI

QUYỂN 90 Quyển này có một chương Phá giới. 88. CHƯƠNG PHÁ GIỚI 88.1. LỜI DẪN Nhờ giới đức này mà bản nguyện rộng sâu, cứu người lợi vật. Hợp với điều này mới là bậc nhất. Bởi thế, lãnh thụ thì dễ, nhưng giữ gìn lại rất khó. Nếu ...

Read More »

PUCL QUYỂN 89 – CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt)

QUYỂN 89 Quyển này tiếp theo chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt) 87.6. THẬP THIỆN 87.6.1. Lời dẫn Thánh đạo xa nên khó mong cầu, tâm tịnh gần nhưng dễ mê muội. Tạo thành ngọn núi cao do đắp từ sọt đất thứ nhất, chứng quả Phật cốt ...

Read More »

PUCL QUYỂN 88 – CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt)

QUYỂN 88 Quyến này tiếp theo chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI (tt) 87.4. NGŨ GIỚI 87.4.1. Lời dẫn Thế gian xem trọng nhân-lễ-nghĩa-trí-tín, hàm thức được trưởng dưỡng bởi không sát-đạo- dâm-vọng-tửu. Tuy đạo tục trái nhau, nhưng việc giáo hóa thì dung thông. Bởi vì, khởi lòng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 87 – CHƯƠNG THỤ GIỚI

QUYỂN 87 Quyển này có một chương Thụ giới. 87. CHƯƠNG THỤ GIỚI 87.1. LỜI DẪN Tam giới không an, giống như nhà lửa, muốn cứu khổ ban vui, cần phải tôn kính giới. Kinh đưa ra rất nhiều thí dụ, nhưng ở đây chỉ trình bày đôi điều. Giới ...

Read More »

PUCL QUYỂN 86 – CHƯƠNG SÁM HỘI

QUYỀN 86 Quyển này có một chương Sám hối 86. CHƯƠNG SÁM HỐI 86.1. LỜI DẪN Kính nghĩ: Mặt trời Phật sắp lặn, chính pháp và tượng pháp đã dần qua, lòng người gian trá, thói đời bạc bẽo. Bởi cách Đức Phật một nghìn bảy trăm năm, nên tâm ...

Read More »

PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 85 Quyển này tiếp theo chương Lục độ (tiếp theo) 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ  85.6. TRÍ TUỆ 85.6.1. Lời dẫn Trong hai loại trang nghiêm, tuệ là tối thắng; trong ba phẩm thứ đệ, trí không gì sánh bằng. Thế nên kinh ghi: “Năm độ trước, nếu không có ...

Read More »

PUCL QUYỂN 84 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 84 Quyển này tiếp theo chương Lục độ, 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.5. THIỀN ĐỊNH 85.5.1. Lời dẫn Thần thông thù thắng, nếu chẳng nhờ thiền định thì không thể phát sinh; trí tuệ vô lậu, nếu không nhờ tĩnh lặng thì từ đâu khai phát? Vì thế, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 83 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (TT)

Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.4. TINH TẤN 85.4.1. Lời dẫn Bởi tâm nhẫn nhục còn mờ mịt, ý chỉ rốt ráo chưa được hiển bày, thế nên phải luôn sách tấn để tâm không biếng nhác. Kinh ghi: “Tì-kheo các ông phải ...

Read More »

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

QUYỂN 82 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC Độ (tt) 85.2. TRÌ GIỚI 85.2.1. Lời dẫn Trộm nghe, giới là thầy của loài người, nên đạo tục đồng vâng giữ. Tâm là chủ của hành động, phàm thánh đều phải chế phục. Nhờ Tam bảo gia ...

Read More »

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. BỐ THÍ (tt) 85.1.6. Lượng định đối tượng để bố thí * Lời bàn Có hai hạng người bố thí là trí và ngu. Người trí khi hành bố thí nên quán sát người thụ ...

Read More »