Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ (page 5)

Kinh Pháp Cú thí dụ

KPCTD PHẨM THỨ HAI – GIÁO HỌC

PHẨM THỨ HAI GIÁO HỌC 1- MỘT TỲ KHEO BUÔNG LUNG Thuở xưa, lúc Phật ở Tinh xá Kỳ Thọ nước Xá-vệ, Phật có dạy các Tỳ-kheo cần nên tu tập trừ bỏ sự ngăn che của năm uẩn, để cho tâm sáng thần định, hầu tránh khỏi các thứ ...

Read More »