Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ (page 2)

Kinh Pháp Cú thí dụ

PHẨM THỨ BA MƯƠI – ĐỊA NGỤC

PHẨM THỨ BA MƯƠI – ĐỊA NGỤC PHÚ LAN CA DIẾP XIN VUA ĐẤU THẦN THÔNG VỚI PHẬT Xưa, Phật ở nước Xá-vệ, có thầy Bà-la-môn tên Phú-lan Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử theo hầu, vua và nhân dân trước kia cúng dường phụng sự ông. Khi Phật mới ...

Read More »

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM – PHẪN NỘ

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM – PHẪN NỘ PHẬT HÀNG PHỤC NĂM TRĂM CON VOI SAY Xưa Phật ở nước La-duyệt-kỳ, trong núi Kỳ-xà-quật, lúc ấy Điều-đạt và vua A-xà-thế cùng nhau bàn luận để hại Phật và các đệ tử của Ngài. Nhà vua ra lệnh dân trong nước ...

Read More »