Home / KINH - LUẬN / Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông (page 3)

Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông

VIII. CHỈ CHỖ ĐIÊN ĐẢO

duc-phat05

Kinh : Ông Anan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài, bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy-nghe này thật không sanh diệt thì tại sao Đức Thế Tôn lại bảo rằng chúng tôi đều bỏ mất chân tánh, làm việc điên đảo, ...

Read More »

VI. Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH

duc-phat03

Kinh : Khi ấy, Ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật : “Tôi nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái danh là Hiểu. Do tôi ngộ được hai chữ Khách Trần mà thành quả. Thưa Thế Tôn, ví như người khách đi đường, vào trọ nơi ...

Read More »

V. CHỈ RÕ TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CON MẮT

duc-phat02

Kinh : Khi ấy Ông Anan cùng tất cả đại chúng lặng im, ngơ ngác. Phật bảo Ông Anan : “Hết thảy những người tu học trong thế gian, hiện tuy thành được chín bậc định thứ lớp mà chẳng được hết lậu(22) để thành A La Hán, đều do ...

Read More »

IV. NƯƠNG CÁI THẤY, GẠN HỎI CÁI TÂM

duc-phat002

Kinh : Anan, nay ông muốn biết đường tu Xa Ma Tha, nguyện ra khỏi sông chết, thì Ta lại hỏi ông. Liền đó, Như Lai đưa cánh tay kim sắc lên, co năm ngón lại, bảo Ông Anan: “Ông có thấy không?” Ông Anan đáp : “Có thấy.” Phật bảo ...

Read More »

III. HAI THỨ CĂN BẢN

duc-phat01

Kinh : Phật bảo Ông Anan: “Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên đảo, mầm giống nghiệp tự nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được Bồ Đề Vô Thượng, đến nỗi riêng thành Thanh Văn, Duyên Giác hoặc ...

Read More »

VIII. CHẤP TÂM KHÔNG DÍNH DÁNG VÀO ĐÂU TÂT CẢ

duc-phat4

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn, trước đây, tôi thấy Phật với bốn đại đệ tử là Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất cùng chuyển Pháp luân, Phật thường dạy : cái tâm tánh hiểu biết phân biệt ...

Read More »