Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (page 2)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

QUYỂN THỨ TƯ – PHẨM “PHÁP SƯ” THỨ MƯỜI DPLH

quan-am-bo-tat3

PHẨM “PHÁP SU” THỨ MƯỜI 1- Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhơn nói với Dược vương Bồ-tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: “Dược Vương! Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, long vương, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhơn cùng phi nhơn, và Tỳ-kheo, ...

Read More »