Recent Posts

I. THU BẢY ĐẠI

cau-truyen-duc-phat27

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng ; Tất cả thứ biến hóa trong thế gian đều do bởi bốn đại hòa hợp mà phát hiện ra. Thế sao Như Lai đều bài bác cả hai nghĩa ...

Read More »

H. THU MƯỜI TÁM GIỚI

cau-truyen-duc-phat26

Kinh: Lại nữa, Anan, như sao là mười tám Giới vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh? Thông rằng : Đối với trần thì gọi là căn, căn ở trong vậy. Đối với căn thì gọi là trần, trần ở ngoài vậy. Ở khoảng giữa, mỗi mỗi phân biệt ...

Read More »

G. THU MƯỜI HAI XỨ

cau-truyen-duc-phat25

Kinh : Lại nữa, Anan, như sao là Mười Hai Xứ vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh? Thông rằng : Mới đầu, ở trong năm ấm thì dùng phép tỷ dụ để phá tình chấp, vì ngũ ấm vốn không, nếu không so sánh thì khó hiển ...

Read More »