TÓM THU VỀ NHƯ LAI TẠNG – I. TÓM THU

A. THU SẮC ẤM
Kinh : Anan, thế nào năm Ẩm vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh?

Thông rằng : Năm Ấm cũng gọi là năm Uẩn. Uẩn nghĩa là chứa nhóm, tích tụ. Ấm nghĩa là che đậy. Tích tụ hữu vi, che đậy Chân Tánh, cho nên cùng gọi là phạm vi của năm ấm, rất là khó phá. Ở đây nói “Vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh” là nói suy từ gốc thì năm ấm duyên khởi từ trong Như Lai Tạng mà lưư xuất ư ? Hay là nói năm ấm đều Không, tức hiển bày Tánh Diệu Chân Như ư ? Điều này thuộc về Đốn Môn, tức là ở đoạn trước gọi là “Con Đường Diệu Tu Hành các Tam Ma Đề Đại Tổng Trì”. Chính là ở đây chỉ rằng : Ngũ ấm tức là Như Lai Tạng, tức là Tánh Diệu Chân Như, không hai, không khác ! Như thế thì dẹp tan ngũ ấm, cũng không có thứ lớp. Như luận về lý Đốn Ngộ, phải ngay đây thấy được năm ấm đều tự vô sanh, đều tự tịch tĩnh, cầu tướng năm ấm rốt là không thể được. Thế thì năm ấm đâu chẳng phải là Chân Như, mà Chân Như nào chẳng hề là năm ấm ư ?
Có nhà sư hỏi Tổ Quy Sơn An rằng : “Rời bỏ năm ấm, thế nào là cái thân xưa nay ?”
Tổ An nói: “Đất, nước, lửa, gió, thọ, tưởng, hành, thức.”
Vị sư nói : “Cái đó là năm ấm.”
Tổ An nói: “Cái đó chẳng phải năm ấm.”
Lại hỏi: “Cái ấm này đã hết mà cái ấm kia chưa sanh, thì như thế nào ?”
Tổ An nói: “Cái ấm này chưa hết, Đại đức là cái gì ?”
Đáp : “Chẳng hiểu được.”
Tổ An nói : “Nếu hiểu cái ấm này, bèn rõ ấm kia.”
Như theo Tổ An, quả là thấu suốt Ngũ Ấm vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *