F. THU SÁU NHẬP

Kinh : Anan, ví như có người bịt gấp hai lỗ mũi. Bịt lâu thành ra mỏi mệt, thì ở trong mũi nghe có cảm giác lạnh. Nhân những cảm xúc như vậy mà phân biệt được là thông, là bít, là rỗng, là đặc cho đến các mùi thơm, thối. Cả hai cái : Ngửi và cái mỏi mệt, đều là cái tướng bịt lâu phát mỏi của Đồ Đề.
Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng mà gọi là cái ngửi. Cái ngửi đó rời ngoài hai trần thông và bít rốt ráo không có tự thể. Thế nên, phải biết cái ngửi ấy chẳng phải từ thông, bít mà đến, chẳng phải nơi căn mà ra, chẳng từ hư không mà phát sanh. Tại sao thế? Nếu từ cái thông mà đến thì khi bít, cái ngửi đă mất rồi làm sao mà biết được cái bít? Nếu nhân cái bít mà có thì khi thông, không còn cái ngửi làm sao biết được các mùi thơm, thối ? Nếu từ lỗ mũi sanh ra hẳn không có cái thông, cái bít thì cái ngửi như vậy vốn không tự tánh. Nếu do hư không mà ra thì cái ngửi đó phải xoay lại ngửi được lỗ mũi của ông ! Lại nữa, hư không mà tự ngửi được nào có liên quan gì đến chỗ thâu nhập của ông ?
“Vậy, nên biết rằng Tỷ Nhập là hư vọng, vốn chẳng phải là tánh nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên.

Thông rằng : Bịt mũi là bịt ngừng hơi thở, khí không ra vào. Cái lạnh nhân nín thở mà có, không nín thì không có. Nhân nín thở mà biết có thông, bít, rỗng, đặc. Nhân thông, bít mà phân biệt các mùi thơm, thối. Cái ngửi đó, rõ ràng nhân hư vọng mà có vậy. Như chẳng có cái thông,bít cái ngửi thấy đó hiện đang ở chỗ nào ? Ở tai thì gọi là cái nghe thấy, ở mũi thì gọi là cái ngửi thấy. Công năng lớn nhỏ có thể thấy được. Cái nghe thì đâu cũng khắp ngửi thì phát rạ do tiếp xúc với tiện trần. Tuy nhiên, cẫn mũi là hư vọng, vốn không có chỗ chỉ ra được, huống là cái việc hướng thượng nằm ngay trên mũi mình, lại càng khổ sở nắm!
Có vị tăng hỏi Thiền sư Hải Yến ở chùa Chửng Mê rằng: “Như thế nào là chùa xưa một lư hương?”
Tổ nói: “Qua nhiều đời không có người ngửi.”
Hỏi: “Người ngửi như thế nào?”
Tổ nói: “Sáu căn đều chẳng đến.”
Ngài Ba Lăng Giám(12) ban đầu ra mắt Tổ Vân Môn.
Tổ Vân Môn nói; .”Hòa thượng Tuyết Phong nói “Mở cửa ra thì Đạt Ma đến”, tôi hỏi ông làm sao đây?”
Ngài Giám nói : “Ở trên lỗ mũi Hòa thượng!”
Tổ Môn nói: “Địa Thần nổi dữ, cầm núi Tu Dỉ đập một cái, nhảy tót lên trời Phạm Thiên, bứt phá lỗ mũi của Đế Thích. Ông vì sao mà hướng về trong nước Nhật Bản ẩn mình?”
Ngài Giám nói: “Hòa thượng không lừa dối người thìtốt.”
Tổ Môn nói: “Ở trên lỗ mũi của lão tăng, lại làm sao?
Ngằi Giám không có lời đáp.
Tổ Môn nói: “Hãy biết ông chỉ là phường Học nói,”
Nếu tham suốt được lời nói của Tổ Vân Môn thì thật như nửa đêm rờ trúng lỗ mũi, xưa nay chỉ ở trên mặt !

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *